• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА) на 7 март 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                              Д н е в е н  р е д:

1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предоставяне на терен в град Балчик за изграждане на филиал за спешна медицинска помощ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 953/20.10.2015 г. по сключено споразумение за партньорство РД-02-30-30/27.04.2015 г. между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион", Специфична цел  4.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион", Специфична цел  5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик