• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Община БАЛЧИК, 2015 година

 

Доклад

приет с Решение № 69 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Балчик

 

Месец януари 2016

 

 

 

Съдържание

 

 

 

 

1.    Въведение

2.    Методология

3.    Описание на ситуацията в община Балчик

4.    Анализ на групите в риск /целевите групи/ в община Балчик

5.    Състояние на мрежата от социални и интегрирани услуги в общината

6.    Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в общината

7.    Заключения и препоръки

 
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Балчик е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво и разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич за периода 2016-2020 г.

Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни -  Общинска администрация - Балчик, кметства, Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане" - Балчик, Дирекция „Бюро по труда"-Добрич, филиал Балчик, РПУ Балчик, МКБППМН, училища, представители на целевите общности и рисковите групи.

            Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на работна група за община Балчик и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Балчик, проведено през месеците декември 2015 - януари 2016 година. Проучването е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересувани страни в общината.

Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, Общинската стратегия за закрила на детето, Програмата за закрила на детето. Обобщените изводи от анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за развитие са обсъждани с Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на територията на общината, с представители на Дирекция „Социално подпомагане".

Считаме, че този анализ ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване качеството на живот на населението на община Балчик.


2. Методология

 

2.1. Цели и обхват на проучването

Проучването на ситуацията в Община Балчик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.

            Оценката на потребностите е основа за планирането - тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план - да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на Община Балчик.

            В настоящия анализ се сравняват тенденциите и процесите, изведени от данните за периода 2011 - 2015 година, както и изводите и препоръките от предходния анализ през 2010 година, за да се очертаят по-ясно приоритетите на общинската социална политика за следващия период.


Целите на проучването са:

Ø      Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Балчик - проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

Ø      Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

Ø      Да се определи кои са индивидите и групите в риск - какви са техните характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

Ø      Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Балчик, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на заинтересованите страни - териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община Балчик, като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят малобройни рискови групи.

Териториален и времеви обхват.

Анализът обхваща всички населени места на територията на Община Балчик за периода 2011 - юни 2015 г. В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:

ü                       Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги в област  Добрич;

ü                       Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

ü                       Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места в общините на областта.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма.  


2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ

Работната група работи на доброволен принцип, мотивирана от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в Община Балчик. В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от Общината.

            Използваните методи за събиране на информация включват:

 • Документално проучване на анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);
 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, редовно събирани и актуализирани от:

- институциите на общинско ниво - като РДСП, РИО Добрич, РЗИ, РЗОК, ДБТ;

- общинска администрация - ГРАО и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др.,

- Д «СП» и отделите „Социална закрила" в общините;

- Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ на МВР и др.;

- Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините

- Училища, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги.

- Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора" по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села) ;

- Посещения на място, срещи и дискусии със служители в  община Балчик, с представители на областната администрация, местните структури на АСП, видовете услуги, НПО, целеви общности и групи в риск.


      3. Описание на ситуацията в община Балчик

 

3.1. Обща характеристика на общината.

            Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с гр. Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добричка и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.
       На територията на Община Балчик има 22 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите "много малки" и "малки". Изключение правят следните села с над 500 жители: Оброчище (2369 д.),  Соколово (1043 д.) и  Кранево (676 д.). С постоянно население под 100 души са селата Карвуна - 1 ж., Брястово - 10 ж. В общината е разположен курортен комплекс „Албена" - селищно образувание с национално значение.

Фактор с особено значение за съвременното социално-икономическо състояние на община Балчик са географските му дадености - транспортно-географското му положение и съчетанието на природните ресурси, използвани по подходящ начин. В равнинната част от територията на общината се намират едни от най - плодородните полета на Добруджа,с традиционно добре развито земеделие и богата реколта от селскостопанска продукция. Черноморското крайбрежието на общината, разнообразието от форми на релефа, на климата, водните ресурси и др., днес се използва за целите на туристическата функция, която е водеща в общинската икономика. Община Балчик се утвърждава като конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и условия за практикуване на различни видове туризъм - летен морски туризъм, голф туризъм, спа туризъм, балнеология, спортен туризъм и пр. Това се определя от природните дадености и модерната инфраструктура - пристанище, Яхтено пристанище, курортна зона „Тузлата" с лечебна кал, морските плажове по крайбрежната ивица, голф игрищата „BlackSeaRama&Villas" и „Лайтхаус голф енд спа ризорт", минералните извори. Културно - историческите забележителности на древния град, съвременните фестивали и международни събития в град Балчик и общината определят днес достойно място на съвременния културен туризъм в развитието на общината.

            В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява и това оказва много силно влияние върху икономическите и социалните условия.


3.2. Население - демографска характеристика

            Постоянното население на община Балчик към 01.02.2015 г. наброява 22151 д., като в  град Балчик е съсредоточено 61,2% (13565 д.) от населението на общината и бележи нарастване на населението в града за сметка на това в селата в сравнение с предходния период (60.5% през 2010 година).


3.2.1 Тенденции в броя на населението

            По данни от ГРАО трайна е тенденцията към намаляване на населението в общината - с 568 души от жителите по постоянен адрес и 397 от жителите по настоящ адрес за периода 2011 - 2015 г.

 

Сравнителна таблица на населението по постоянен и по настоящ адрес

Община Балчик

Година

Жители по постоянен адрес

Жители по настоящ адрес

2011 г.

22689 д.

22467 д.

2012 г.

22552 д.

22329 д.

2013 г.

22425 д.

22253 д.

2014 г.

22279 д.

22080 д. 

2015 г.

22151 д.

22070 д.


            Тенденцията да намалява броят на населението е характерна за всички населени места. Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, не засяга община Балчик с темповете, които са характерни за преобладаващата част от общините в страната. За периода 2011 -2015 г., общинският център Балчик намалява броя на населението си - със 198 д. Броят на населението в малките населени места в общината като цяло намалява, но с изразена динамика през петте години - леко увеличение през 2012 - 2014 година и спад през 2015 г. .

Динамика в броя на населението, по населени места и постоянен адрес                   Община Балчик за периода- 2011 -2015 г.

Населено място

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

гр. Балчик

13617

13725

13721

13736

13565

с. Безводица

346

349

348

349

347

с. Бобовец

157

156

148

146

161

с. Брястово

9

-

7

5

10

с. Гурково

487

480

497

517

481

с. Дропла

315

319

330

340

307

с. Дъбрава

167

169

174

175

159

с. Змеево

250

268

282

291

244

с. Карвуна

1

1

1

1

1

с. Кранево

689

688

700

704

676

с. Кремена

146

137

137

134

151

с. Ляхово

500

500

499

492

502

с. Оброчище

2401

2430

2462

2476

2369

с. Преспа

203

209

219

221

207

с. Рогачево

183

189

190

194

178

С. Сенокос

615

610

625

636

607

с. Соколово

1054

1045

1061

1083

1043

с. Стражица

486

477

484

494

487

с. Тригорци

158

161

156

159

176

с. Храброво

68

68

71

73

66

с. Царичино

123

127

134

150

118

с. Църква

304

312

307

308

296


Има известна териториална диспропорция в степента на населеност на общината, която създава проблем във възможностите за пълноценното усвояване на потенциалите на територията, за нормалното функциониране на обекти за първично обслужване на населението и др.


3.2.2. Ниво на раждаемост, естествен прираст, смъртност

По данни от ГРАО в община Балчик броят на издадените актове за раждания през 2015 г. е 157 д. За анализирания период (2011-2015 г. ) броят на родените се движи между 116 д. (2012 г.), и 174 д. за 2014 г. Най-висок брой родени лица е регистриран в двете най-големи населени места - град Балчик и село Оброчище.

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи тенденция на нарастване като през 2015 г. са издадени 283 акта за умирания  и коефициентът на смъртност е 12,78‰. Този коефициент през годините варира от по-ниския 11.35‰ през 2012 година и незначително по-високия за 2013 и 2014 г. - 12.89‰. По естествени причини в малките населени места коефициентът е доста по-висок (за 2013 г. с. Змеево - 44,78‰, с. Гурково - 37.5‰, с. Храброво - 29.41‰, с. Дропла -25.08‰, с. Църква - 22.44‰,).

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за общината през целия период е отрицателен.

Коефициентът на естествен прираст за 2015 г. е отрицателен - 5,6‰.


Сравнителна таблица за събитията по гражданско състояние

Община Балчик

Година

Брой актове за раждания

Брой актове за смърт

2011 г.

136

284

2012 г.

116

256

2013 г.

128

289

2014 г.

174

287

2015 г.

157

283


3.2.3.      Възрастова структура на населението

Половата структура на населението на община Балчик е с пропорции, които са характерни за страната. Преобладава броят на мъжете, които са 11114 д. към 2015 г. и за целия петгодишен период са повече от жените. В териториален аспект, броят на жените преобладава над този на мъжете в селата Гурково, Стражица и Тригорци.

Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. сочат, че община Балчик е с проблемна възрастова структура на населението. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване, на социалните услуги и др. От общия брой на населението към 2011 г. по настоящ адрес - 22467 д., разпределението им по основни възрастови групи е както следва:

3790 д. са в под трудоспособна възраст, което е 16,87% от общия брой на населението;

14077 д. са в трудоспособна възраст - 62,66%; 4600 д. са в надтрудоспособна възраст - 20,47%.


Население на община Балчик по основни възрастови групи

Години/възраст

Население- общ брой

Възраст 0 - 17 г.

Възраст 18 - 60 г. жени и 18 - 63 г. мъже

Възраст над 60 г. жени и над 63 г. мъже

2011 г.

22467

3790

14077

4600

2012 г.

22329

3665

13945

4719

2013 г.

22253

3593

13795

4865

2014 г.

22080

3444

13579

4957

2015 г.

22070

3559

13479

5052

            Таблицата показва основната зависимост - с намаляване на броя на населението в общината като цяло, намалява броят на лицата на възраст между 17 и 63 години и нараства броят на нетрудоспособното население над 63 години. Тревожно е състоянието в с. Змеево, където населението в надтрудоспособна възраст е 50% от общия му брой, населението в подтрудоспособна възраст е едва 7 %, което е индикатор, че към момента перспективите за естествено възпроизводство на населението тук се изчерпват. Подобна тенденция може да се види още в селата Тригорци, Гурково, Царичино, Кремена, където населението в трудоспособна възраст е съответно 47%, 48% и 50% за двете последни села. Този процент за Община Балчик е 61%, а за град Балчик - 78%.

Нарастването на броя и на относителния дял на населението в надтрудоспособна възраст води до увеличаване на коефициента на възрастова зависимост.

Това трябва да се вземе под внимание при планирането на социални услуги и подкрепа за населението през следващите 5 години.

Като потребители в сферата на предучилищното обучение и на общото и професионалното средно образование са лицата в специфичните възрастови групи (в „яслена" - от 1 до 2 години, в „градинска" - от 3 до 6 годишна възраст и в „училищна" - от 7 до 14 години и от 15 до 18 години). Общите данни за 2015 г. затвърждават тенденцията на намаляване броят на децата в „яслена" и „градинска" възраст, както и на лица в „учебна" възраст във всички населени места. Това води до рязко спадане на броя на децата в детските градини  и ОДЗ - 100 деца по-малко през учебната 2015/2016 г. в сравнение с предходната и 165 ученици по - малко в общинските училища.


3.2.4. Етнически състав на населението

Етническата структура на населението в община Балчик показва, че преобладава българската етническа група. По данни от преброяването през 2011 г. като българи са се определили 62,5% от населението на общината. От турската етническа група са 15,17%, а от ромската - 10,8% от населението на общината. По компактно турско население живее в гр. Балчик - 1715 д., с. Соколово - 414 д., с. Ляхово - 387 д. С най-компактно ромско население е гр. Балчик - тук живеят 954 д., следват с. Оброчище - 539 д., с. Сенокос - 162 д., с. Соколово - 141 д.1 с. Тригорци - 123 д.


Сравнителна таблица на етническия състав на населението в Община Балчик

Етническа група

Данни 2001 г.

Данни 2011 г.

Българи

69,27%

62,46%

Турци

16,18%

15,17%

Роми

12,31%

10,8%

Други и непоказано

2,24%

9,60%

Не се самоопределям


1,97%


100%

100%

3.2.5. Движение на населението, миграционни процеси

Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на тенденцията за увеличаване на външните миграции,  предизвикани от лошата икономическа обстановка и високия процент на безработица. Направленията на миграциите са  -  от селата към общинския и областния център (град Добрич) и Варна, както и към големите градове в района за планиране, столицата или чужбина.

Механичното движение на населението през целия период е с отрицателни стойности, като главните причини за емиграция на населението на  община Балчик са  възможностите за намиране на работа и по-доброто състояние на градската инфраструктура в приемащите градове.

Потенциалните емигранти в общината са на възраст 20-35 години, напускат както млади и образовани хора, в които държавата е инвестирала и които се адаптират по-лесно към изискванията на пазарната икономика, така и хора с нисък социален статус и ниско образование, които се възползват от възможностите на социалните системи в други държави.

Емиграцията има и ще има сериозни икономически и социални последици за бъдещото развитие на общината, тя оказва силен негативен ефект и върху възпроизводството на населението, тъй като чрез „износа" на жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 г., но и за много по-дълъг период от време -  40-50 години.

            Особено забележима миграция на населението се наблюдаваше през 2015 г., когато цели семейства, родове и махали вкупом се изселиха за чужбина. Съществува и временна или сезонна миграция, която до известна степен е и вътрешна /в общината/. Спецификата на Балчик и общината обосновава увеличаване броят на сезонно-пребиваващите през пролетно-летния сезон хора, които идват да живеят или да работят в курортите на морето. В сектор "ГРАО" на общината липсват прецизни данни за миграцията на населението, тъй като лицата, които сменят местожителството си, не се регистрират адресно своевременно.

 

Изводи за основните демографски проблеми, с пряко отношение към социалната политика и социалните услуги в Община Балчик:

 • Продължава тенденцията за намаляване броя на населението на община Балчик, като темповете са по-слабо изразени в сравнение с тези в област Добрич;
 • Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението, което е по-силно подчертано за селата в общината. Средносрочната и дългосрочна проекция на тази тенденция води до бъдещото намаляване на броя на население във фертилна възраст и до определено ограничаване на възможностите за естественото му възпроизводство;
 • Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките населени места ще бъдат преобладаваща част от населението ще изисква реализация на мерки, свързани с развитие на социални услуги за тази категория лица и т.н.
 • Населението в подтруддопособна възраст е с тенденция на растеж, което изисква услуги, свързани с психо-социална подкрепа в и извън училищната среда, трудово-професионално ориентиране на учащите и завършващи образованието младежи, превенция на изоставянето при семейства в риск и т.н.


3.3. Икономическо развитие на община Балчик

            Икономическото състояние на община Балчик е следствие от влияние на външни (извън общината) и вътрешни (в рамките на общината) фактори.

3.3.1.

              Най-голям дял от територията на общината заемат земеделските земи  - 384938,7 дка или 73,6%, което по своята същност се явява ключова предпоставка за развитието на аграрния сектор. Развитието на балансиран аграрен сектор, интегриран с хранително-вкусовата индустрия и туризма е и сред приоритетите на община Балчик.

По-голямата част от обработваемите земи са заети от пшеница, слънчоглед и царевица, следвани от бобовите култури. Добивите от овощни видове, лозя и зеленчуци са значително редуцирани. Добивите на растителната продукция са със сравнително високо качество. Преобладават кооперациите, следват арендаторите и минимална част от стопанските субекти, които  обработват земеделските земи са частни стопани. Основните направления на  животновъдството, които се развиват в общината са говедовъдство, овцевъдство и свиневъдство. По -рядко се отглеждат зайци, кози, птици, пчели и т.н.

              Може да се обобщи, че растениевъдството в общината не е достатъчно разнообразно, а капацитетът на животновъдството не се използва в задоволителна степен. Не се използват в достатъчна степен и даровете на морето (риболов, миди и т.н.).        

              През последните няколко години развитието на индустриалния сектор в община Балчик значително изостава. Около една четвърт от наетите лица в общината работят в този сектор. Малък е и делът на приходите от продажби и инвестиционните вложения в сектора. Причината за това е, че вниманието на инвеститорите е насочено основно към туризма. Освен това община Балчик не разполага с достатъчно ресурси за развитие на индустриалния сектор. Индустриалният сектор в общината е представен от добивната индустрия, към която спадат мангановата мина в с. Църква и варовикови кариери, и преработващата индустрия, към която принадлежат хранителната и текстилната индустрия, по -слабо са развити металообработката и електротехническата индустрия.

              Туризмът е приоритетен отрасъл за община Балчик. Общината разполага с изобилие от ресурси и има традиции в развитието на морски ваканционен туризъм с характерни за нея са просторните плажове. Общата площ на крайбрежната ивица в границите на общината е 457279  кв.м. Площта на охраняемите плажове е 347894 кв.м.

Рекреационният  капацитет на плажовете е 31200 човека.

              В курортен комплекс Албена се намират големи и средни хотели, докато в Балчик и Кранево за нуждите  на туризма се използва и част от жилищния фонд на гражданите или преустроени и разширени обекти. На първо място по брой обекти е Балчик със 125 обекта, следван от Кранево със 122 обекта  -  на второ място, и на трето място е Албена с 38 обекта. Различието в развитието на Балчик, Кранево и „Албена" се определя както от техния ресурсен потенциал, така и от тяхното устройство и статут  -  докато  „Албена"  е  курортен комплекс, който функционира изцяло за нуждите на туризма, то Балчик и Кранево са селища, в които пребивават и местни жители и се извършва и стопанска дейност, насочена към нуждите на местното население.

3.3.2.      Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки

Първокласният път І-9 (с европейска категоризация Е87) е основният обслужващ път за общината. Той обслужва крайбрежното направление: Румъния /Дуранкулак/- Балчик-Варна-Бургас-Малко Търново - Турция. Пътят обслужва главно туристическите потоци по крайбрежието и преките връзки с  Варна, от където може да се ползва магистрала "Хемус" по посока София.. От общо 30 км участък в територията на общината, половината е в добро състояние, а останалата - в средно.
       Другите пътни направления са ориентирани към областния център Добрич и обслужват територията "в дълбочина". Това са второкласните пътища ІІ-27 (Балчик-Соколово-Сенокос-Добрич, 26,6 км) и ІІ-71 (Оброчище-Батово-Стефаново-Добрич, 7 км). При необходимост, път II-27 би могъл да бъде най-кратката пътна артерия за сухоземно прехвърляне на товари от пристанище Силистра към пристанище Балчик и обратно.
       Северозападното направление на общината се обслужва от прекатегоризирания от път III - 9002 (Царичино-Дропла-Генерал Тошево), с обща дължина 23,6 км, които са в много добро експлоатационно състояние. Третокласният път ІІІ-902 (Оброчище - Кичево - КК "Св. Константин" - Варна) само започва на територията на общината, но по цялото си протежение преминава паралелно на първокласния път І-9 в тил и успешно се използва за поемане на товарното и транзитното движение, особено в летните месеци.
      Общата дължина на републиканската пътна мрежа в община Балчик е 91,4 км, като по-голямата част от нея е в добро състояние, но 17,8% (основно бившия четвъртокласен път), са  в средно състояние. Заедно с добрата пространствена организация и гъстота (174 км/1000 км2); може да се твърди, че изградеността на републиканската пътна мрежа в общината е добра.
       Общинската пътна мрежа
включва 108 км бивши четвъртокласни пътища и 28 км местна пътна мрежа, обслужваща главно вилните зони. Гъстотата на пътната мрежа за общината е 193 км/1000 км2. Тя е по- висока от средната за областта (177) и средната за страната (162). От общо 21 населени места, 15 се обслужват от общински пътища, изградени предимно с асфалтова настилка. И общинската пътна мрежа е със сравнително добра оценка, като само 15% от нея са в лошо експлоатационно състояние.
       Като цяло, пътната мрежа в общината е добре развита и в относително добро състояние. Достъпността до областния център, както и до регионалния център Варна не е проблем, особено от крайбрежната част на общината, която се обслужва от първокласния път. В изпълнение на редица проекти се извършва рехабилитация и благоустрояване на  общински пътища и улици в гр. Балчик

Проблем - обществен транспорт

В община Балчик е изградена водно-транспортна инфраструктура. Пристанище Балчик е част от пристанищен комплекс Варна и се нарежда на трето място по големина сред пристанищата по Черноморското ни крайбрежие - разполага със 165 м кейове, оборудвани с два 5 -тонни портални крана.

От 1983 г. в град Балчик функционира яхтено-рибарско пристанище с капацитет за 70 яхти.

Източно от град Балчик съществува летище със специално предназначение. Пистата е в посока север-юг и полетите се осъществяват над морето. Летището се ползва от малки самолети, които са частни. Освен тях се подготвя кацане и излитане на самолети за организирани екскурзии на посетители на българското Черноморие  - туристи от Албена и Златни пясъци и двете близки голф-игрища. 

            Водоснабдяването на населените места и курортните комплекси се осъществява от водоснабдителни групи „Балчик", „Оброчище", „Дропла", множество местни водоизточници и отклонение от магистралния водопровод от Шабленските сондажи към Добрич, пресичащ община Балчик от изток на запад..

В община Балчик функционират 2 броя пречиствателни станции  -  ПСОВ Албена и ПСОВ Балчик и 19 броя модулни локални пречиствателни съоръжения и ПСОВ.

Електрозахранването на общината се осигурява от общата електроенергийна система на страната посредством трансформаторните подстанции 110 /20кв  -  п/ст Балчик и п/ст Албена.

Проектът за газификация на Община Балчик започва през 2007 г. и още през следваща година са газифицирани две учебни заведения и няколко промишлени - „Папас Олио", „Бал Клас" и др.

              Всички селища от община Балчик имат покритие от мрежата на мобилните оператори и достъп до модерни телефонни и интернет услуги.

         Важен резултат от реализирането на трудова заетост от населението в общината са получаваните доходи. За разглеждания период не само водеща, но и определяща в структурата на доходите е работната заплата. Нейният дял в общия доход се увеличава и като цяло работната заплата и пенсиите формират между 70% и 80% от доходите на домакинствата през разглеждания период.

         Най -висока е заплата в сектора „производство и разпределение на електро и топло енергия и газообразни горива", следван от сектора „финансови и застрахователни дейности". Сравнително високи са заплатите и в секторите „селско, горско и рибно стопанство", „строителство" и „държавно управление". Секторът „хотелиерство и ресторантьорство" заема едно от последните места по показателя средна годишна работна заплата в общината, което се дължи на ниската квалификация, която обикновено се изисква от заетите и непривлекателността на труда главно поради неудобното работно време и сезонността. Още по-ниски са заплатите в секторите „търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети", „преработваща промишленост" и „професионални дейности и научни изследвания".

         Основният извод при проучване на структурната безработица в община Балчик е, че значително голям е дела на безработните жени (57%), хора без специалност и професия (64%) и хора с основно, начално и по -ниско образование (около 55%). Съществен проблем се явява младежката безработица - от общия брой регистрирани безработни близо 15,2 % са безработните лица на възраст до 29 години.

         Анализ на заетостта по сектори в община Балчик сочи най-голям дял на наетите лица в сектора на услугите (69%) - значително по-голям от заемащия второ място индустриален сектор (25%) и заемащия трето място аграрен сектор (6%). Това се дължи, както на традиционното развитие на туризма и по-скоро на хотелиерството и ресторантьорството, (31,8% от наетите в сектора лица), така и на развитието на останалите видове услуги в общината. В Община Балчик сравнително по-голям е и делът на аграрния сектор, а е по -малък делът на индустриалния сектор, което се обяснява с ресурсния потенциал на община Балчик и съществуващите предпоставки за развитие на туризъм и селско стопанство и по-неблагоприятните условия за развитието на индустриалния сектор.


Общи изводи за икономическото развитие

 • По отношение на равнището на безработица община Балчик е в сравнително благоприятна позиция, което се дължи основно на високата заетост в сектора на туризма и отраслите, свързани с туристическата дейност. Това от своя страна е предпоставка за неравномерна заетост през годината - по сезони.
 • По отношение на рисковата група безработни без образование или по-ниско от основно, общината разчита на програми за субсидирана заетост основно в сферата на чистотата и други подобни услуги, обезпечени с публичен финансов ресурс, както и на работни места в селското стопанство.
 • Очертаващ се дългосрочен проблем е високият брой продължително безработни, както и на такива в предпенсионна възраст над 55 г.


              Системата на здравно обслужване в община Балчик е сравнително добре организирана, материално и кадрово обезпечена.

            3.4.1. Състояние на системата за медицинска помощ

              На територията на общината съществуват три  болнични заведения  с общо 242 легла: МБАЛ „Балчик"  -  с 92 легла, Държавна психиатрична болница с 90 легла; Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата с 60 легла.

              Работят пет медицински центъра, лечебни заведения за извънболнична помощ, от които един в гр. Балчик  -  „Медицински център" ЕООД Балчик, два в „Албена" и два в с. Кранево. В град Балчик функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ-Добрич, една медико-диагностична и медико-техническа лаборатория и една микробиологична лаборатория; Всички 17 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 11 практики по дентална медицина са заети и се обслужват от  съответните лекари и медицински специалисти. В МБАЛ Балчик са изпълнени няколко проекта за ремонти и оборудване и само един от тях „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ - Балчик" по ОП Регионално развитие е на стойност близо 4 милиона лева.


3.4.2. Здравен статус на населението

Към 31.12.2014 г. по данни от РЗИ Добрич децата и лицата с увреждания в цялата община са 2034 души.


Сравнителна таблица на лицата според степента на увреждания


Общо

Над 90% с чужда п.

Над 90% без чужда п.

71% - 90% с чужда п.

71% - 90% без чужда п.

50% - 70% с чужда п.

50% - 70% без чужда п.

До 50%

ДЕЦА

47

4


3

11

3

11

15

ЛИЦА пълнолетни

1987

204

255


600


761

167

 

От регистрираните в Д „СП" Балчик деца с увреждания, най- голям брой са тези с физически увреждания - 23,  следвани от деца с псипсихични разстройства - 7 и други увреждания - 21. За лицата от пълнолетното население, които получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ близо 49 % са с физически увреждания,  близо 12% - с умствена изостаналост, само 3% с психични разстройства  и 36% с други увреждания. От данните се вижда, че и при децата и при възрастните по-голям е броят на момчетата и мъжете -  53,11% от всички хора с увреждания. Според възрастта най - голям е броят на децата от 8 до 14 г. - 31 д., а при възрастните от 30 до 62 год. - 280 д., с малка разлика следвани от групата 63 - 75 г. - 238 д.


Сравнителна таблица  на лицата по вида на уврежданията


Общ брой

Физически увреждания

Умствена изостаналост

Психични разстройства

Други

Деца

51

23

-

7

21

Лица

640

314

76

20

230


Община Балчик реализира през миналия програмен период много проекти и програми с европейско и национално финансиране за предоставяне на услуги и подкрепа на различните групи деца и лица с увреждания. Тази общинска политика продължава и е насочена към разширяване на целевите групи и увеличаване на броя на заетите и обслужвани лица.  

Смъртността при възрастното население нараства, обезпокояващото е, че инсултните и инфарктни състояния, както и раковите заболявания сред младите хора също растат, психичното здраве също е значим проблем, макар официалната статистика да не го регистрира в цялост - вероятно поради обществените нагласи в малкия град.

В общината все още има голям брой здравно неосигурени лица, на деца без личен лекар и на бременни/родилки без здравни осигуровки. По тази причина се налага да се извършват специални допълнителни кампании за задължителни имунизации на децата, информационни кампании сред младите момичета и жени за подготовката им за семеен живот и пр. За съжаление по данни от РЗИ Добрич и Д „СП" Балчик от 2013 година насам се увеличават ражданията на непълнолетни майки, увеличават се и абортите, но за сметка на това намалява броят на изоставените новородени деца.   

Съществува тенденция на нарастване на емоционалните поведенчески проблеми особено сред младите хора, учениците и децата. Все още е недостатъчен капацитетът на семейството и училището да предоставят отношения, чрез които децата да постигат самостоятелност, умения за разбирателство, общуване и за социално участие. Към момента това е задача на Центъра за обществена подкрепа, но има нужда и от други услуги в общността, насочени към тези деца, родителите, учителите.

 

Изводи за достъпа до здравни услуги и дефицитите в системата върху рисковите групи и здравните проблеми на хората с увреждания

- Като цяло има осигурен достъп на населението до здравни услуги, като „Албена", „Тузлата" и Кранево предлагат и конкурентни здравни услуги.

- Демографската структура и остаряване на населението особено в селата, увеличеният брой на самотноживеещите възрасти хора, носи рискове от ненавременно получаване на медицинска помощ, подкрепа на болния и оздравителна терапия.

- Налице са дефицити в доболничното диагностициране и превенция на водещите заболявания и здравни рискове особено сред населението от ромски произход. За преодоляването им през 2016 година община Балчик ще назначи 1 здравен медиатор.

-  Големият брой на лицата с увреждания от различните възрастови групи предполага специализирани грижи и подкрепа за социална интеграция в различни типове услуги в общността.3.5.1.      Описание на мрежата на образованието по общини в областта

            Инфраструктурата на образованието в община Балчик е представена от обекти на предучилищното обучение, на основното и на общото средно и професионалното средно образование. Училищната мрежа на територията на община Балчик е добре изградена и оптимизирана, всички учебни заведения са общински.
      Предучилищното обучение се осъществява в 12 детски градини и едно обединено детско заведение, от които 2 ЦДГ и 1 ОДЗ с общо 24 групи от тях са в гр. Балчик, а останалите 9 ЦДГ с по една група са в селата Оброчище, Кранево, Ляхово, Стражица, Соколово, Гурково, Сенокос, Дропла, Преспа, Безводица.

            Общото образование в община Балчик включва 2 СОУ с професионални паралелки в средния етап - в гр. Балчик СОУ "Христо Ботев" и в с. Оброчище СОУ "Христо Смирненски", 4 основни училища ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Антим Първи" в гр. Балчик,  ОУ "Г.С. Раковски" в с. Сенокос, и ОУ " Васил Левски" в с. Соколово, 1 Помощното училище-интернат "Акад. Тодор  Самодумов" в село Кранево. Всички училища, с изключение на ПУИ с. Кранево са средищни и в тях се обучават децата от населените места  без училища. Ежедневно за училище пътуват 320 ученици, на които Община Балчик осигурява собствен (със 7 училищни автобуса) и специализиран транспорт (за СОУ с. Оброчище). Над 900 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес. В шестте училища се осигурява ежедневно хранене на близо 1100 ученици в училищни столове, които се финнасират изцяло от местни приходи в Община Балчик.


Сравнителна таблица за броя на децата и учениците в община Балчик по години


Уч. 2011/2012

Уч. 2012/2013

Уч. 2013/2014

Уч. 2014/2015

Уч. 2015/2016

Брой деца

805

786

778

723

687

Брой ученици

1917

1890

1844

1753

1586


            В професионалното образование в общината през учебната 2014/2015 беше извършено преобразуване - ПГ за КОС „А. Константинов" и СОУ „Христо Ботев" се преобразуваха в едно училище и професионалните паралелки бяха утвърдени в гимназиалния  етап на СОУ Балчик. През учебната 2015/2016 г. броят на учениците в професионалните паралелки на двете училища е 116, в сравнение с учебната 2011/2012 г. намаление почти два пъти - тогава учениците са 222.

            В ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево се обучават 92 ученици с умствени увреждания, като над 2/3 от тях имат и други заболявания. На всички ученици е осигурено обучение от висококвалифицирани учители и 24 часова грижа при много добри условия. Вече 7 години училището дава  професионална подготовка в девети и десети клас по специалността работник в заведенията за обществено хранене.

Деца със специални образователни потребности и деца с риск от отпадане от училище

         В училищата и детските градини през настоящата учебна година се обучават още 25 деца със специални образователни потребности, като броят им през последните четири годините се увеличава - през уч. 1012/2013 г. са били 10.

         Стъпка в полза на приобщаващото образование бе решението на общината да финнасира щат за логопед в детските градини в гр. Балчик и щат за психолог в Общински детски комплекс - Балчик. През последните две години ОДЗ № 2 „Знаме на мира" е пилотна детска градина в проект на МОН „Включващо обучение", което продължава по програмата „Наука и образование за интелигентен растеж".

         Мрежата от учебни заведения включва Общинския детски комплекс Балчик, който дава възможност децата и учениците да развиват своите интереси и способности, което е превенция на отпадане от училище и на агресията сред децата. Над 800 деца и ученици са включени в 52 форми от направленията наука, изобразително и приложно изкуство, техника, спорт, екология, вероучение и др. В ОДК Балчик функционира Общински ученически парламент и работят доброволци по различни проблеми и кампании - борба против тютюнопушене, предпазване от СПИН, предпазване от нежелана бременност и др.


         3.5.2. Анализ на проблемите в образованието на общинско ниво

         За община Балчик продължава да е проблем отпадането на ученици в задължителна ученическа възраст, макар и техният брой да намалява. Основната група са деца от ромски произход, като причините са различни и се дължат на традиционния начин на живот и наследени модели на поведение.


         Сравнителна таблица на отпаднали и необхванати деца в училищата през        годините


Уч. 2011/2012

Уч. 2012/2013

Уч. 2013/2014

Уч. 2014/2015

Отпаднали от училище

16

14

14

28

Необхванати в образ. система

10

11

9

8


        Продължава да е устойчива тенденцията за агресивно поведение в образователната институция, която е свързана с недостатъчен ресурс учителите да се справят с този проблем, прекъсната връзка между семейството и училището, взаимното прехвърляне на вината и абдикиране от отговорност. Работата по превенция на насилието на територията на общината изисква създаване на междуинституционален и интердисциплинарен подход на местно ниво, с ясно очертана роля на всеки от партньорите. Сравнително малък е броят на децата - жертва на насилие - от 2 до 4 деца годишно за последните три години, но все още е голям броят на непълнолетните извършили престъпления по данни на РПУ Балчик - 9-10 годишно деца. Статистиката за децата, с които работи МКБППМН сочи намаление на броят им  - от 32 през 2012 г. на 10 за първата половина на 2015 г. Това намаление на абсолютния брой не ни успокоява на фона на намаляване на общия брой деца и вложените усилия от различните институции. Считаме че наред с ЦОП в общината има място за разработване на широкоспектърната услуга ЦСРИ така, че да бъде в максимална подкрепа населението като предложи междуинституционален и интердисциплинарен подход за работа както с децата от различни рискови групи, така и с техните семейства.


среда и инфраструктура

Основната част от жилищата са собственост на физически лица - 99%. Малка част от жилищата са държавна или общинска собственост, или са собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации. Структурата на собствеността ограничава възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна политика. Общината е изключително затруднена да осигури жилища на нуждаещите се - млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания. Стремежът е да се задоволят потребностите на многодетни семейства и на самотни майки с деца. От 2012 година до 2014 г. са осигурени общински жилища на 6 семейства с 3 и 4 деца и на 11 самотни майки с деца. Поради кризата на този етап общински жилища не се строят. Необходима е алтернатива, в която общината  да е  партньор или помощник в израждане и стопанисване на жилищен фонд.

По-голямата част от  картотекираните с остра  жилищна нужда са от ромски произход. В град Балчик са обособени два ромски квартала "Изток" и "Васил Левски" и една "Татарска махала". В село Оброчище ромският квартал "Младост" отстои на около 3 км от центъра на селото, където са училището и детската градина. В селата Стражица, Бобовец, Тригорци и Кремена  голямата част от населението е от ромски произход. В Община Балчик е висок процентът на ромските семейства с нисък икономически статус, изразяващ се в безработица, бедност и липса на средства за осигуряване на обучението. Голяма част от жилищата обитавани от ромското малцинство са стари постройки, много от тях са в незадоволително състояние и липса на нормално-битови и хигиенни условия.


4.           Анализ на групите в риск в Община Балчик

 

4.1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: застаряване на населението, неравностойна позиция на пазара на труда; живеещи в изолирани общности; трайна липса на собственост и доходи; рискове, засягащи децата.

Системните фактори, които пораждат риск за тези групи хора са безработицата; липсата на разработени механизми за превенция и непрекъснато обучение; проблем в организацията/ недостатъчна координация в и между различните услуги (здравни, социални, обучителни), които да поемат нуждите на населението и да имат желания ефект върху подобряване на качеството на живот за намаляване степента на зависимост

Специфичните фактори, които препятстват социалната интеграция и формират рискови групи, нуждаещи се от социални услуги, са следните:

     - Доходите - Безработицата и нарушеният достъп до заетост е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот за няколко специфични групи с ограничени ресурси за автономност, пряко зависими от своите близки: безработни младежи на възраст 18 - 29 години; хора в предпенсионна възраст; хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите малцинства. Ниските доходи на хора в пенсионна възраст са фактор за групи хора с минимални и близки до минималната пенсия; Самотни възрастни хора с ниски пенсии; възрастни хора с безработни деца в домакинството.

-         Образованието е фактор за социална интеграция и професионално развитие. Хората с основно и по-ниско образование заемат значим дял и сред групата на безработните. В зависимост от образованието са следните групи в риск: - Деца, нередовно посещаващи училище с фокус деца от ромски произход от семейства в неравностойно положение; - Младежи, напуснали рано училище и младежи с основно и по-ниско образование; - Възрастни с основно и по-ниско образование - тук общината се справя успешно чрез програми за субсидирана заетост, но пък вариантите за учене през целия живот и повишаване на квалификацията са ограничени.

-         Структурата на семейството е допълнителен фактор, който оформя групите на: - Многодетни семейства; - Непълни семейства - родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания и самотни възрастни хора;

-         Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството - Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и покриване на нуждите. Когато един от трудоспособните членове на семейството трябва да полага грижи в ежедневието, проблемите с доходите се задълбочават. Това се отразява върху: - Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем; - Семейства с хора с увреждания, оставащи без доходи в периодите между сключване на договор по програма Личен асистент и техен близък;- Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна възраст.

-         Достъпа до здравни услуги в общината е затруднен за следните групи: - Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечените села; -Деца и възрастни с увреждания (в това число и растящата статистика на лицата с психични проблеми) и с няколко хронични заболявания; - Стари самотни хора.


4.2. Характеристика на рисковите групи в община Балчик

            В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови рискови групи, които да бъдат обхванати в Общинската стратегия. Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, общности.

Повечето от тях имат социално-икономически корени и очертават някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни социални услуги.

Въз основа на събраните статистически данни и теренно проучване се определят следните основни рискови групи:

Ø възрастни хора - самотноживеещи и пенсионери, живеещи под минималния праг на бедността;

Ø хора с увреждания - деца и възрастни;

Øлица и семейства в неравностойно социално положение /социално слаби лица и семейства, самотни родители/;

5.     Състояние на мрежата от социални и интегрирани услуги в общината

 

Характерно за сектора на социалните услуги в общината е че той е с изцяло публичен характер. Основен доставчик е общината, само Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) е услуга с външен доставчик - Соник Старт, съгласно договор за възлагане от 2013 г.. Към момента не е заявен интерес от неправителствения или частен сектор дофинансиране на дадена социална услуга. Социални услуги с частно финансиране също няма.

Общината използва оптимално възможностите на социалната система, като през годините успя да създаде нови социални услуги в общността и да разшири съществуващите. Това даде възможност за откриване на нови работни места и за обучение на кадри, нужни за системата.

 Базисните потребности от храна са задоволени при почти всички групи, имащи такава потребност - към 250 души, които обслужва Социалният патронаж и още 72 от обществената трапезария. Възможности за социални контакти и изява предоставят клубовете на пенсионера и клубовете на инвалида. Не е уредено задоволяване на  базисни потребности при децата с увреждания, нуждите от дневна грижа на възрастните с увреждания и постоянна грижа за стари и самотноживеещи хора.

 


Социална услуга, местоположение

Характер, целеви групи и вид - услуга в общността резидентен, мобилен тип, др.

Капацитет: брой места/заетост (реален брой потребители) 2011г.

Капацитет: брой места/заетост (реален брой потребители) 2015 г.

Бележки, коментар

Домашен социален патронаж Балчик

Мобилен тип услуга, местна дейност - превенция на социалната изолация чрез задоволяване на базисни потребности - доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др.

Лица в пенсионна възраст;

лица с намалена работоспособност 50% и над 50%; деца с увреждания.

85 потребители само от гр. Балчик

Капацитет 250 д. от гр. Балчик и селата Соколово, Гурково, Пряспа, Змеево,Царичино, Оброчище, Рогачево, Сенокос, Стражица

Услугата се финансира от общинския бюджет.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - ЦНСТДМ

Комплексни услуги, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности в близка до семейната среда, оказване на индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата. Съдействие на децата за поддържане на връзки  с биологичните им родители, близки,  приемни  родители или осиновители

Проект м. август 2014 - м. септември 2015 г.

Капацитет - 14 потребители, заети 9

Делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г

Център за обществена подкрепа с мобилна услуга - ЦОП

Оказване на консултации на: Семейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие;

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си.

От м. септември 2013 г.

Капацитет 15  - заети 15 потребители от гр. Балчик и селата в общината, гр. Каварна

Делегирана от държавата дейност

Обществена трапезария

Предоставяне на топъл обяд на социално слаби лица и семейства.

72

Одобрени 72 лица при капацитет 100

По проект „Топъл обяд" или МТСП Фонд Социално подпомагане

Клуб на пенсионера - общинска дейност

Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами.

Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране -социално, здравно, правно

1100

Функциониращи 23 клуба в цялата община с близо 1100 членове

Общинско финансиране

Клуб на инвалида

180 - 200 потребители

Социално включване на хората с увреждане. 

Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране -социално, здравно, правно

1 бр. клуб на инвалидите „Хинап"

1 бр. клуб на инвалидите „Хинап"; 1 бр. клуб на инвалидите към Съюз на инвалидите, 1 бр. клуб на военноинвалидите и военнопострадалите

Общинско финансиране

Клуб „Здраве"

60 души

Физически и здравни занимания с възрастни и болни хора за здравословен начин на живот

Спортен клуб за здраве и дълголетие към БАСВ

Спортен клуб за здраве и дълголетие към БАСВ

Общинско финансиране

Личен асистент услуга в общността по национална програма

Лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

23 потребители и 23 ЛА от 10.01.2011 г.

22 потребители - 5 деца и 17 възрастни и 22 ЛА до 22.02.2016 г.

ОП РЧР

Домашен помощник и социален асистент - услуга в общността по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Лица с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, или самотноживеещи, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

2011/2012 - обхванати 50 лица с ДП и 10 СА

2013/2014 - обхванати 50 лица ДП„И аз имам семейство" - екип по приемна грижа

Деца, настанени в специализирани институции и деца, в риск от изоставяне -  развитие на заместваща семейна грижа.

От 2013 г.

9 деца преминали през услугата

4 настанени деца, 7 одобрени професионални приемни семейства


 

Общи изводи:

ü           Като цяло общината използва възможностите на социалната система от делегирани държавни дейности и чрез създадената мрежа от социални услуги обхваща в някаква степен потребностите на част от рисковите социално уязвими групи.

ü            Едновременно с това се отварят и нови работни места и се подготвят кадри за работа в социалните услуги.

ü            Базисните потребности от храна и възможност за социални контакти също са задоволени при почти всички групи, имащи такава потребност - от Социалният патронаж, Обществената трапезария и клубовете на пенсионера.

ü            Липсват дневни центрове за задоволяване нуждите от дневна грижа на възрастните с увреждания. Проблем като цяло остава трудовата ангажираност на тази група хора.

ü            При децата с увреждания дневната грижа също липсва по отношение на базисни потребности. Тук обаче се очертава проблем с недостатъчната професионална подкрепа и трудността при профилирането на тази подкрепа според групите деца - част от децата се нуждаят от повече дейности за цялостно развитие, друга част имат нужда от подкрепа извън дневния център, при трети водещо е базисното обгрижване и нужда родителите да се разтоварят и да имат личен живот и работа и т.н.

ü            Целодневната грижа в ЦНСТ без активна професионална подкрепа за децата и родителите, от друга страна, крие риск за формиране на институционално мислене и поведение както у специалистите, така и у самите родители, част от които изцяло прехвърлят отговорността за отглеждане на детето си върху персонала на услугата.

5.1  Обобщена оценка на изпълнението на областната стратегия (2011-2015)

            Преобладаващата част от социалните услуги на територията на общината се предоставят в домашната среда на потребителите с осигуряване на достъп до Домашен социален патронаж на самотно живеещи хора и по селата. Центърът за обществена подкрепа, Центърът за настаняване от семеен тип и „Приемната грижа" до голяма степен осигуряват необходимата подкрепа на децата в риск.  

            Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). ЦСРИ може да изпълнява функцията на семеен консултативен център за решаване потребността от този вид услуга.
       Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са една доста голяма рискова група, за които би могло да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждания с добър достъп до услугата. Дневни центрове за стари хора могат да поемат част от рисковите групи в селата Дропла, Гурково, Църква.     

            Като крайна мярка на старите хора, за които е невъзможно справянето с ежедневния бит, е настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип, като изграждането им зависи от финансиране, за което Община Балчик ще кандидатства с проекти по оперативните програми.

            В общината липсват социални услуги за лица с увреждания. Налага се необходимостта както от Защитени жилища, така и от Центрове за настаняване от семеен тип за лица от уязвими групи като: рискови деца, бездомни лица, лица с физически увреждания, които не са обхванати понастоящем от системата на социални услуги. 

            Също така липсват превантивни социални услуги с ранна степен на интервенция, целяща да предотврати изпадането на лицата в неравностойно положение. 

            Въз основа на направения анализ на състоянието на социалните услуги, предоставяни на територията на общината, могат да се изведат основните насоки за промяна в системата на социалните услуги, а именно:

              - изграждане на модерни и гъвкави социални услуги, с ранни възможности за интервенция, които поставят потребителите в центъра, ангажират тяхната активност и съдействат за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост, в съответствие с общата тенденция за превес на услуги в общността и деинституционализация;

              - социалните услуги се предоставят при зачитане на човешкото достойнство, личния живот и основните човешки права на потребителите при равнопоставеност на отделните целеви групи;

             - обхващане на всички уязвими социални групи и предлагане на адекватен отговор на техните потребности;

             - реална оценка на стойността на отделните социални услуги и обвързване на разходваните финансови средства с постигане на определено качество на социалните услуги;

            - повишаване възможностите на общината да планира, развива, предлага и контролира изпълнението на качествени социални услуги за гражданите.

            Силните и слаби страни на вътрешните фактори и предизвикателствата, както и на възможностите, влияещи на общинската социална политика, определят потенциалът и възможностите за бъдещо й развитие.  

Силни страни: 

- Наличието на политическа воля на ръководството на общината в съответствие с държавната социална политика и нейните приоритети да налага иновативни модели на социални услуги и да упражнява стриктен контрол, с цел гарантиране на еднакво качество на предоставяните социални услуги;

- Наличие на традиции и опит при разработването на програми и проекти за кандидатстване по донорски програми;

- Наличие на екип от обучени специалисти за разработване на проекти и кандидатстване за външно финансиране;      

- Наличие на подходящ свободен общински сграден фонд, в който да се развиват нови алтернативни социални услуги в общността;

- Добра координация между институциите на държавната и местна власт при решаването на социални проблеми на населението;

Слаби страни:

- Разпокъсаност на населените места, ограничаваща обхвата на предоставяните услуги;

- Липса на мобилни алтернативни социални услуги, които да се предоставят на терен директно при самите потребители, както и превантивни социални услуги с ранна степен на интервенция;

- Ниски доходи на преобладаващата част от ползвателите на социални услуги  - потребителите все още не възприемат ролята на социалните услуги като дейности, насочени  към социално включване и стимулиране за водене на независим начин на живот. Предоставянето на различни социални помощи се оценява по-високо, защото тези средства директно влизат в личния или семеен бюджет.

- Слаба гражданска активност при идентифицирането на нуждите от социални услуги и липса на активна позиция за разрешаване на вече очертани проблеми;

- Липса на дневна, почасова грижа;

- Липса на подходяща услуга, свързана с медицинска рехабилитация и интеграция;

- Липса на бюджетни средства за рекунструиране и адаптиране на свободен общински фонд, подходящ за разкриване на социални услуги;В настоящия анализ човешките ресурси са разгледани в тяхната структура и динамика. По-горе ясно са изведени тенденциите на трайно намаляване и застаряване на населението в община Балчик, като са посочени и причините за това. Анализът съдържа и данни за икономическата активност, безработицата и заетостта, от гледна точка на образователния, възрастов и професионално- квалификационен състав на работната сила. Застаряването на населението и де популацията оказват и ще оказват за бъдеще негативно влияние върху икономическото развитие на общината.

Една от предпоставките за ефективност на социалните  услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги, които да съдействат за повишаване и качеството на живот на отделните индивиди, семейства и групи.


Доставчик на услугите - Община Балчик

Управленски персонал Общинска администрация

Функции

Бележки

КметЗам.-кмет по финнасите

Междусекторна координация, вземане на оперативни и политически решения, вътрешен контрол и управление на човешкия ресурс.


Директор дирекция „Местни данъци и такси, хуманитарни и социални дейности, бюджет и финанси"

Междусекторна оперативна координация, бюджетно разпределение, оперативни решения, вътрешен контрол и управление на човешкия ресурс.

В рамките на отговорностите на дирекцията влиза формирането на социалните и здравни политики.

Началник отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности"

Пряк мониторинг и контрол върху дейността на социалните услуги. Конкретно оперативно ръководство на услугите.

В рамките на мениджмънта на отдела влиза изпълнението на  социалните услуги за населението. Отделът има ангажимент и по изпълнение на проектите за социални асистенти и обществена трапезария.

Директор дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология"

Междусекторна оперативна координация и определяне на приоритети в планиране на проектни предложения

Разработване на проекти по национални и европейски програми

Пряко управление на конкретна услуга/ услуги

Персонал/ специалисти - брой

Бележки

1 управител на Домашен социален патронаж

Без управителя - 18 души, в т.ч. 1 социален работник, 1 социоконсултант, 2 медицински сестри и изпълнители - 13 души - 2 шофьори, 5 готвачи и работници в кухнята, 6 санитари за разнос н ахрана и за обслужване на потребителите по домовете.

Управителят съвместява административна и експертна функция като ръководител екипи. Осъществява вътрешен контрол и сигнализира началник отдела.

Специалистите са ангажирани с дейности по обгрижване на клиентите.

1 управител ЦНСТ

Без управителя - още 10 щата, от които са заети 5 - 1 социален работник, 4 детегледачи

Управителят съвместява административна и експертна функция като ръководител екипи, както и на специалист - социален р-к. Осъществява вътрешен контрол и сигнализира началник отдела.

 „Приемна грижа"

2 социални работници                В Центъра за обществена подкрепа, с доставчик Соник Старт, всичките 5 щата са на непълно работно време - социален работник, психолог, педагог, Арт терапевт, ВОМПК.

От анализа на представените карти за услуги, с фокус върху брой работещи, образование и квалификация, помощен и специализиран персонал става ясно, че не навсякъде услугите са обезпечени с достатъчно и квалифицирани кадри.

Налице е необходимост от постоянна методическа подкрепа, регулярни супервизии и периодични обучения. Вече има опити в тази посока, но все още не е изграден ясен механизъм за това.

Към момента процедурите за назначение на персонала и за атестиране, като инструменти не са достатъчни за обезпечаване на услугите с квалифицирани и мотивирани кадри. По отношение на човешкия ресурс,            включително и управленски такъв, са необходими допълнителни мотивиращи механизми и практики (например вътрешни ротации за определено време от по-натоварени на по-ненатоварени позиции и обратно, мандатност на управителите, съвместяване на длъжности и др.).

 

Изводи:

-   Недостатъчен квалифициран и мотивиран персонал, обучен за работа в услугите от резидентен тип, включително и управленски такъв;

-   В част от услугите специалистите са ангажирани в дейности по обгрижване на клиентите, което като цяло действа демотивиращо.

-   Налице е необходимост от постоянна методическа подкрепа, регулярни супервизии и периодични обучения.

-   По отношение на човешкия ресурс,  включително и управленски такъв, са необходими долълнителни мотивиращи механизми и практики.


6.2. Финансов анализ на дейностите на община Балчик

За услугите, за които има определен единен разходен стандарт за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2016г., ще се ползва съответния стандарт.

За услугите, за които няма определен единен разходен стандарт, ще бъде определен примерен стандарт на база пресметнати разходи за предоставянето на услугата, практика по осъществяване на дейности, близки с дейностите по предоставяне на услугата или като част от единния разходен стандарт на услуга, близка по характер с планираната социална услуга.

Финансовите средства за осигуряване изпълнението на Годишните планове за развитието на социалните услуги ще се явяват ежегодно обособени раздели от съответните бюджети на Общината.            Отчитайки различните фактори - които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават следните негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Балчик:

- Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в малките населени места, с изключение на гр. Балчик

- Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила;
- Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;
- Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в многобройните селца и махали в общината;

- Увеличаване на броя на регистрираните безработни с решение от ТЕЛК.

- Продължаваща тенденция към миграционно движение и обезлюдяване на малките села в община Балчик


Изводи за наличните социални услуги

            В Община Балчик се предоставят социални услуги само в общността, съобразно нуждите на рисковите групи. Повечето от тези услуги имат нужда от разширяване на достъпа до тях, особено в селата. Това ще даде възможност за увеличаване броя на ползвателите и ще обезпечи пълния капацитет на услугата.


Общи изводи за услугите за деца:

            В Община Балчик успешно работи Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждане с капацитет 14 потребители, в който има свободни места.
       Центърът за обществена подкрепа с капацитет 15 потребители, от 2013 година разви работата си с деца с увреждания, деца  жертви на насилие, работа на място (по махали) с етническото население в неравностойно положение, работа с децата в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки,  напускане на училище и ранни бракове и има вече своето място сред социалните услуги в общината.

            Продължава работата по превенция на изоставянето на деца в „Приемна грижа", което вече е утвърдена услуга в община Балчик.
            В община Балчик се изпълняват и програмите за домашен помощник, личен и социален асистент за деца и лица с увреждания, но не могат да обхванат всички нуждаещи и е необходима увеличаване на капацитета.   

            Опитът от работата с рисковите групи и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за "Личен асистент".

            Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). Потребността от този вид услуга би могъл да реши ЦСРИ.


Изводи за услугите за възрастни  и стари хора:

            Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, който разшири капацитета и дейността си и обхвана почти всички населени места(с изключение на селата Бобовец, Ляхово, Храброво, Тригорци, Кранево, Църква, Безводица).      Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са голяма рискова група, за която е необходимо да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждане с добър достъп до услугата.

            Развитие на консултативно-терапевтичен център за подкрепа на възрастни и семейства в риск (заложено е като развитие на услугата ЦСРИ). Разширяването на дейността на центъра би могло да обхване и възрастни с временни травми.

            Създаване на услуги за хора с психични проблеми. Превенция на психичното здраве.

             Рисковата група на възрастни с увреждания, стари хора и самотноживеещи е голяма, което налага разширяването на спектъра и обхвата на предоставяните социални услуги. Налага се необходимостта от Защитено жилище за лица с физически увреждания.

           Реконструкцията на Сезонния дом за стари хора и инвалиди е недовършена поради липса на финансиране. Базата му може да се превърне в Център за настаняване на възрастни хора при невъзможност за справяне с ежедневния бит.

            Разкриване на ЦНСТ за възрастни  с физически увреждания с трайна нужда от асистенция в обслужването и организирането на бита

            От проведени срещи с представители и близки на рисковата група като потребност от нова услуга бе посочена необходимостта от предприятие, в което да работят лицата с увреждане според степента на заболяването си.            В Община Балчик все още широкото партньорство и включване на всички заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в общината не е на нужното високо ниво.  Специфичните характеристики на рисковите групи - значителният брой на самотно живеещи и възрастни лица, нуждаещи се от обгрижване, високият общ брой на лицата в риск, които обаче са разпръснати в малките населени места на територията на общината - изискват целесъобразни решения на общинско и областно ниво. Такъв тип комплексна интервенция може да бъде инициирана и осъществявана само със съвместните усилия на всички заинтересовани страни с изграждане на мрежа от социални услуги, която да обхваща и малките населени места в общината. Ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които се решават в секторите здравеопазване, образование, жилищна политика, заетост, което изисква използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

            Приоритетно е развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск, поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата. Работа на ниво детска градина и училище като превантивна мярка. Деинституционализацията остава първото направление за развитието на социалните услуги, с конкретна цел превенция на децата от семейството и изоставянето им в институции.

            Основната цел е подобряване качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещите и старите хора чрез създаване на условия за ефективно осъществяване на правото им на независимост, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Националните и оперативни програми за услугите "Домашен помощник", "Социален асистент" и "Личен асистент" отговарят на всички тези потребности, но поради ограничения си капацитет не обхващат всички нуждаещи, големият интервал между приключване на една програма и стартиране на следваща  оставя  потребителите на услугата в изключително затруднено положение.   


Конкретни препоръки за бъдещо развитие на услугите:

За деца и семейства с деца в риск

- Запълване капацитета на ЦНСТ за деца/младежи без увреждания Балчик

- Увеличаване капацитета на ЦОП Балчик

- Изграждане на Дневен център за деца и възрастни с увреждания;

- Център за социална рехабилитация и интеграция.

За пълнолетни лица и хора с увреждания

- Център за социална рехабилитация и интеграция.

- Изграждане на Дневен център за деца и възрасти с увреждания с добър достъп до услугата;

- Изграждане на Защитено жилище за лица с физически увреждания

- Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с физически увреждания

- Отпускане на повече бройки за услугата "Личен асистент"

За стари хора

- По - нататъшно развиване на услугите в Домашен социален патронаж в селата - освен предоставяне на храна;

- Отпускане на повече бройки за услугата "Домашен помощник";

- Завършване на реконструкцията на Сезонен дом за стари хора и инвалиди, който да се превърне в целогодишен Дом за стари хора

- Център за настаняване от семеен тип за стари хора

- Разкриване на дневен центрове за стари хора в три села, където има налична база

- Разкриване на приют

За наркозависими

- Превенция в училища

- Работа с неправителствени организации


Приложения:

 1. Таблица със статистическа информация от Дирекция „Социално подпомагане" Балчик
 2. Таблица със статистическа информация от РЗИ Добрич
 3. Таблица със статистическа информация от РУ на МВР Балчик и МКБППМН
 4. Таблица със статистическа информация от ГРАО Балчик
 5. Карта описание на социалната услуга Домашен социален патронаж Балчик
 6. Карта описание на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Балчик
 7. Карта описание на социалната услуга Център за обществена подкрепа БалчикНастоящият доклад е приет с Решение № 69 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Балчик