• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 февруари 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район (ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Определяне на представител на община Балчик в Общото събрание на Сдружение „Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство" (АОСТКИН).

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Даване мандат на кмета на община Балчик за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем на помещение, находящо се в „МЦ І" ЕООД град Балчик, за зъботехническа дейност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отдаване под наем на павилион, находящ се в ОУ „Антим І" град Балчик, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея „Двореца" град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Избор на управител на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

11. Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна  общинска администрация Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет".      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Одобряване на ПУП-Парцеларен план.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Продажба чрез търг на фурна с прилежащо дворно място в с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Отдаване под наем на Паркинг "Двореца" гр. Балчик и 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Освобождаване на д-р Иво Войчев от длъжността управител на „МБАЛ" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разни


 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик