побликувано на 22.01.2016 г.


ЗАПОВЕД

39

гр. Балчик, 15.01.2016 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99б ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

 О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия  в следния състав:

Председател:  Марияна  Ангелова - Секретар на Община Балчик

                        Лиляна Митева - ръководител на ТЗ"ГРАО"

                        Деспа Илиева - началник отдел"ГРАО"

                        Стефан Иванов - мл.полицейски инспектор при РУ на МВР

                        Евдокия Великова - ръководител Соц.подпомагане


Комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация в гр. Балчик на ул."Волга" №19А и състави протокол.

Настоящата заповед да се обяви на информационното таблото в общинска администрация и на интернет страницата на общината.

Копие от заповедта да се връчи на горе споменатите служители за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик