• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 януари 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Балчик през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2016 година и тригодишната прогноза 2016-2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Определяне представител на Община Балчик за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „ЦНСТ - Балчик", по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура »Да не изоставяме нито едно дете», сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, финансиран от ОП "РЧР", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Финансиране на разхода за ДДС на НЧ "Свобода 1897" с.Гурково за проект "Съхраняване и опазване на природата в рибарската област".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна  общинска администрация Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № М 13-22-109/13.08.2014 г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект„ Осигуряване на топъл обяд" финансово подкрепен от ОП"РЧР" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05FMOP001-03.01-18-C001 » сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, АСП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.120 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.87.131 по кадастралната карта на град Балчик,  за поставяне на рекламно- информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ценка Колева, по отношение на ПИ № 39459.502.271 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

Вносител: Атанас Атанасов - председател на ПКБФЕЕ

12. Предложение за отмяна на т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 17.12.2015 година.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

13. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 33 броя помещения, тип „контейнер", за съхранение на риболовен инвентар.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

16. Разни


 

Атанас Жечев Георгиев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик