• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС - Балчик, Решение № 33  по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 29/2016 г. на Кмета на Община Балчик.

           1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си стоматологични кабинети, разположени в "Медицински център І" ЕООД - публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г.,  намиращ се на ул. "Д - р Златко Петков", гр. Балчик, както следва :

1.1. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 113 с площ от 23 м2, находящ се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик.

1.2. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 111 с площ от 15 м2, находящ се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик.

  2. Цел на конкурса : отдаване под наем на стоматологични кабинети.

  3. Начални годишни наемна цена :

по т. 1.1 88,32 лв. /осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС.

по т.1.2. 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

   4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

   5. Допускане до конкурса :

    До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са:   

        5.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.

        5.2. да спазват предмет на дейност - осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ  по дентална медицина

         5.3. да използват горепосочените имоти, като стоматологични кабинети и да не променят предназначението на наетите помещения.

          Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.01.2016 г. до 29.01.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 29.01.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова