• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРОЕКТ

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 07.12.2015 г. се сключи тристранен Договор № РД 50-215/07.12.2015 г. между Бенефициента Община Балчик, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Община Балчик е Водещ партньор в сформираното Местно партньорство от представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) на територията  на  съседните общини: Община Балчик и Община Генерал Тошево.

 Финансова помощ по проекта се предоставя на Местното партньорство за осъществяване на следните  подготвителни дейности:

§  Популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;

§  Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

§  Проучвания и анализи на територията;

§  Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;

§  Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Прилагането на Подхода ВОМР се извършва чрез интегрирана и многосекторна Стратегия за Водено от общностите местно развитие, разработена  в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, както и с политиките по десегрегация и деинституционализация като изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за постигане целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР (2014-2020):

  • Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на Местна Инициативна група (МИГ) на местно ниво;
  • Подпомагане на процеса за подготовка на Стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР и от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията;
  • Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;
  • Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие съгласно условията и изискванията  в приложимото европейско и национално законодателство.