• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На 27.03.2015 г. Община Балчик сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" между Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. партньорско споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа" реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

С дейностите на проекта се осигурява в национален мащаб непрекъснатост на ползване на социалната услуга „личен асистент" и надграждане на услугата чрез предоставяне и на достъп до здравни услуги. (за повече информация ТУК)

През месец април 2015 година беше проведено интервю с кандидатите по проекта. Приети бяха 99 броя молби за потребители на услугата „Личен асистент" и още толкова за предоставяне на услугата.

През месец май бяха подбрани, обучени и назначени 22 лични асистенти на 22 потребителя на услугата спрямо оценката техните потребности. Трима от потребителите са деца.

На 28.10.2015 г. беше проведено "Поддържащо обучение" на назначените лични асистени по проекта.

Към 30.10.2015 г. Община Балчик продължава да изпълнява проект № 2014BG05M9OP001- 2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа". В проекта продължава да се обслужват 22 потребители на услугата „Личен асистент" от 22 кандидати за предоставяне на услугата. От тези 22 потребители три са деца, а останалите са хора с увреждания (100% с чужда помощ) на територията на общината.

На 22.01.2016 г. Община Балчик обяви конкурс за набиране на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер" по проекта.