• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 декември 2015 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Иванка Бързакова - общински съветник

2. Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич

Вносител: Николай Колев - общински съветник

3. Утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците - регион Добрич" с още 1 година - до 31.12.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за отдаване под наем на 2 броя помещения (стоматологични кабинети), находящи се в „МЦ І" Балчик, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - ПИ № 02508.7.120, за поставяне на 1 брой рекламно информационен елемент, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

9. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

10. Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

 

Атанас Жечев Георгиев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик