• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.


ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Бaлчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА


1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:


На основание чл.112 ал.1 и ал.2 от ЗУО Кметът на общината контролира:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

3. площадките за дейностите с ОЧЦМ;

4. спазването на други изисквания, определени с наредби.

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на съответната община.

За изпълнение горните дейности в хронологичен ред са извършени следните действия:

С решение на Общински съвет е подписано споразумение сключено на 16.09.2011г. между общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево, и СНЦ"Управление на отпадъците - Регион Добрич", които да обединят усилията си за подготвяне на

- проектно предложение с наименование „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007-20013г."Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич"

- сключат договор за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ за изпълнение на проекта

- управляват и изпълняват съвместно проекта

- ползват и експлоатират съвместно инвестицията по проекта, съобразно нейното предназначение

Обхватът на проекта включва: проектиране и изграждане на регионално депо „Стожер" и две претоварни станции за отпадъци /ПСО/: Балчик - за обслужване на общини Балчик, Каварна и Шабла, и ПСО Тервел - за общини Тервел и Никола Козлево, като общините - партньори ще имат правото да използват регионалните съоръжения след осъществяване на инвестицията.

С решение на Общински съвет е възложено на Кмет да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ като партньор с останалите общини, който е факт от 14.12.2012г. с №DIR - 5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

След приключване на проекта са подписани Споразумение 296/02.04.2015 г. между Община град Добрич и Община град Балчик на основание договор №ДР 178-/24.09.2014г., сключен между Община град Добрич и консорциум „РСУО- Добрич" за изпълнение на услугата „Изпълнение на дейности по експлоатация на регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево", включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци". Като в чл.4 Община Балчик се задължава да заплаща на община град Добрич приетите на регионално депо Стожер по следните единични цени, постигнати по проведена обществена поръчка по ЗОП и сключен договор между община Добрич и консорциум „РСУО - Добрич"

1.Обезвреждане на 1 тон входящи неопасни отпадъци 40.70 лв./тон без ДДС

2.Обезвреждане на 1 тон входящи строителни отпадъци 4,00 лв./тон без ДДС

Подписан е Договор за изпълнение на услуга с избран изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на претоварна станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик от 02.10.2015 г.с „Претоварна станция" ООД. Като договорът ще се изпълнява при единични цени на тон отпадък, както следва:

1. Приемане на отпадъци от общините Балчик, Каварна и Шабла на 1 тон входящи неопасни /битови и производствени/ - 32.38 лв./тон без ДДС

2. Приемане на един тон строителни отпадъци от общините Балчик, Шабла и Каварна/ включително третиране в инсталации за строителни отпадъци и депониране/ - 16.19 лв./тон без ДДС.

Описаните горе разходи не са включени в досега действащата наредба за определяне размера на ТБО, на основание чл.62 от ЗМДТ Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За да се гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, в т.ч. за извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, средствата събирани от такса битови отпадъци от граждани и фирми на територията на община Балчик трябва да се определи при завишен размер.

С оглед балансиране на приходите от такса битови отпадъци с план-сметката за разходите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, следва да се завиши размера на ТБО в частта за поддържане и експлоатация на депа. Завишението е предвидено за всички ползващи услугата по сепариране и депониране при прогнозни 16000 тона битови отпадъци годишно,т.к. разхода за ползване е еднакъв за цялото постъпващо количество битови отпадъци и не зависи от местоположението на бенефициента на услугата.

Промяната в частта на таксата за третиране в инсталацията за строителни отпадъци и депониране на строителни отпадъци е в размер 25.00 лв./тон в т.ч. 19.43 + 4.80 за депониране по сключения договор за изпълнение на услугата до ПС Балчик и 5,00 лв./тон в т.ч. 4.80 лв.по Споразумение до Депо Стожер. За случаите извън приемане на отпадъци от организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване от територията на община Балчик е предвидена такса за издаване на разрешение в размер на 20 лв. - еднократно и 1000 лв. - годишно. Таксите са изчислени по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

С предлаганият проект не се създават други нови такси и цени на услуги.


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:

1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;

2. шума и миризмите;

3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.

Системата за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Целите се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:


За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.


4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:


Ще се постигне балансиране на общинският бюджет - разходна спрямо приходна част.

Ще се подобри качеството целия процес по обслужването на битовите отпадъци, което е предпоставка за по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции.

Ще се изпълнят изискванията в ЗУО и ЗООС за закриване и рекултивиране на старите сметища и преминаване към нов ред за разделно събиране на битовите отпадъци и намаляване поетапно количеството на депонираните такива.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност/Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци /, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда.

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци
Изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик


§1

В чл. 1 се добавя нова ал.1

Таксите в наредбата се отнасят само за отпадъци генерирани на територията на Община Балчик.


§2

В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 1.1. думите "и квартал Момчил" се заличават.

2. В ал. 3, т. 1.1.1. в таблицата на втори ред числото 0,36 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 2,1 ‰ се заменя с 3,74 ‰.

3. В ал. 3, т. 1.1.2. в таблицата на втори ред числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 4,5 ‰ се заменя с 5,74 ‰.

4. В ал. 3, т. 1.2.1. в таблицата на втори ред числото 0,51 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 3,00 ‰ се заменя с 4,49 ‰.

5. В ал. 3, т. 1.2.2. в таблицата на втори ред числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 4,5 ‰ се заменя с 5,74 ‰.

6. В ал. 3, т. 1.3. се добавя "и квартал Момчил"

7. В ал. 3, т. 1.6.1. в таблицата на втори ред числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 4,5 ‰ се заменя с 5,74 ‰.

8. В ал. 3, т. 1.6.2. в таблицата на втори ред числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 4,5 ‰ се заменя с 5,74 ‰.

9. В ал. 3, т. 1.7.1. в таблицата числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰.

10. В ал. 3, т. 1.7.2. в таблицата числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰.

11. В ал.3, т.1.9 в таблицата на първи ред числото 0,76 ‰ се заменя с 2,00 ‰ и на последния ред числото 2,25 ‰ се заменя с 3,49 ‰.


§3

1. В чл. 19 ал. 2, се отменя.

2. Досегашната ал.3, става ал.2.

3. В ал.2, т.4 след "поддържане чистотата на териториите за обществено ползване" се поставя запетая и се добавя "и експлоатация на депа за битови отпадъци"

4. ал. 4 става ал. 3 и се изменя така:

Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци се определя пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота.

5. ал. 5 става ал.4, а ал. 6 става ал.5


§4

В таблицата на чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. т. 2 се изменя така:

Определяне на маршрут/разрешение за строителни отпадъци и земни маси - срок 3 дни - 20,00 лв.

  • до Претоварна станция 25,00 лв./т.

  • до Депо Стожер 5,00 лв./т.

2. т. 3 се изменя така:

Издаване маршрут/разрешение за депониране на битови, или растителни, или животински, или промишлени неопасни отпадъци до претоварна станция - Балчик - срок 3 дни

  • еднократно - 20,00 лв.

  • годишно - 1000,00 лв.