• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 ноември 2015 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение  № 11-Б.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за финансиране разхода за ДДС и недопустимите разходи на НЧ „Васил Левски 1959" Балчик за проект „Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „РИБАРТ ФЕСТ БАЛЧИК".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности" (набирателната сметка) на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за утвърждаване броя на кметски наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Милен Русев Чолаков, по отношение на ПИ № 53120.504.392.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Андрей Иванов Вълчев, по отношение на ПИ № 67951.501.59.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на решение на Общински съвет Балчик, във връзка с  одобрен проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea"), 2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, по който Община Балчик е партньор. Проектът се изпълнява по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013

11. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.120 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.20.6 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.538.624 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.52.168 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.37.305 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.36.919 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - ПИ № 02508.87.131, за поставяне на 2 броя рекламно информационни елементи, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


 

 

Атанас Жечев Георгиев,                                  

Председател

на ОбС-Балчик