• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 ноември 2015 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Николай Колев - общински съветник

2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Колев - общински съветник


 

Атанас Жечев Георгиев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик