• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 септември 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение  № 11-Б.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2015/2016 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6.  Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.51.423 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - частна общинска собственост на „Съюза на инвалидите в България".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-за обществено обслужване и УПИ ХХІ-за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв. 109 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.8 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.5 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV „Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна", находящо се в землището на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

15. Предложение за отпускане на финансова помощ.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

16. Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

17. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

18. Разни


 

 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик