• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД относно продажбата на алкохол във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, и Национален референдум на 25.10.2015 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ за Национален референдум - за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите (PDF)


ИФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ на страницата на ЦИК


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (PDF)


Справка в избирателните списъци по ЕГН или адрес на избирател (справка в страницата на ГРАО)
или на безплатен телефон 0800-13717 (за избиратели от Община Балчик)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление по образец (Приложение № 7-МИ за Местните избори и Приложение № 12-НР за националния референдум).
    Срокът е до 17.10.2015


    Гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление по образец  (Приложение № 10-МИ за Местните избори и Приложение № 13-НР за националния референдум).
    Срокът е до 23.10.2015 г.


   Гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, може да подаде Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (Приложение № 19-НР).
    Срокът е до 10.10.2015 г. и се отнася само за националния референдум.


Всички образци на заявления съдържат допълнителни и пълни разяснения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл.8,ал.2 и чл.4, ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Изборен район № 08 - ДОБРИЧКИ, ОБЩИНА БАЛЧИК (PDF)


Заповед за определяне на местата за Обявяване на избирателните списъци (PDF)

Съобщение относно заявления и декларации (PDF)

ЦИК приложения (DOC):