• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на  3 септември 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Участие на община Балчик в Местна инициативна група съвместно с община Генерал Тошево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

 

 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик