• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 1015

гр.Балчик, 11.08.2015 г.


   На основание чл.44,ал.2 във връзка с ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №1483-МИ от 19.05.2015г. на ЦИК 


О П Р Е Д Е Л Я М:

    Населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Балчик:

                                   с.Безводица

                                   с.Бобовец

                                   с.Дъбрава

                                   с.Дропла

                                   с.Змеево

                                   с.Кремена

                                   с.Преспа

                                   с.Рогачево

                                   с.Тригорци

                                   с.Царичино

                                   с.Църква


   Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на общината и всички кметства от община Балчик.
Контрол по заповедта възлагам на секретаря на общината г-жа Марияна Ангелова.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик