• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

       На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 год.; Решение № 879 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г.,  и Заповед № 919/22.07.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     1.ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 4 м2, а именно : част от ПИ № 02508.78.86 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ от 4 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 195,00 лв. /сто деветдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.

    2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

    3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност и да нямат задължения към Община Балчик.

     След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламен елемент върху част от имот - публична общинска собственост.

    4.Търгът ще се проведе на 18.08.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

     Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.07.2015 г. до 17.08.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

      Крайният срок за приемане на предложения за участие е 17.08.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

      Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

       За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова