• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

    На основание чл. 68 от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., Решение № 877 и 878 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г., Заповед № 916/21.07.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

       1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. "Средна гора", с. Оброчище /част от ПИ № 53120.502.302 по кад. карта на с. Оброчище/ за поставяне на 3 бр. павилиони за извършване на търговска дейност, съгласно схема, а именно :

1.1. павилион № 1 за извършване на търговска дейност, с площ 20 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 313,20 лв. /триста и тринадесет лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

1.2. павилион № 2 за извършване на търговска дейност, с площ 20 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 313,20 лв. /триста и тринадесет лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

1.3. павилион № 3 за извършване на търговска дейност, с площ 12 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 187,20 лв. /сто осемдесет лева и седем лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват само за един от обектите.

     След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне.

      Търгът ще се проведе на 17.08.2015 г. от 11.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.07.2015 г. до15.00 ч. на 14.08.2015 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 14.08.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.


      За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова