• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик обявява свободно работно място за длъжността „младежки медиатор",
свързана с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица"


I.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да бъдат регистрирани като безработни в ДБТ;

- да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитерните, социалните, стопанските и правните науки;

-  да притежават умения за работа с персонален компютър - MS Office /Word, Excel/, електронна поща, интернет;

- лицето да бъде до 29 годишна възраст.

Допълнителни знания и умения:

- да притежават познания за законодателната уредба в областите на заетостта, образованието, обучението на възрастни и социалното подпомагане;

- да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и Европейските структурни фондове.

- да притежават способност за планиране и организиране на дейността;

- да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип;

- да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежават добри комуникативни умения.

II. Основни дейности и задължения:

- Идентифициране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда" (ДБТ), и техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи - индивидуални и
групови, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране;

- Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, което включва тяхното намиране и осъществяването на контакт с младеж от целевата група по Програмата;

- Подпомагане за установяване на активни контакти между бенефициентите на Програмата и институциите;

- Информиране и консултиране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните - техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.);

- Сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели, НПО) и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

- Участие в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между
заинтересовани институции/училища/НПО с цел ефективна комуникация и работа за реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се до младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

- Групова и индивидуална работа с бенефициентите на програмата - младежи до 29
г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на
съвети и помощ на безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография,за познаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;

- Изпълнява други задачи, свързани с младежката политика на местно ниво, възложени от прекия ръководител;

- Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител и пред Министерството на труда и социалната политика за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнението й;

- Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали
известни във връзка с изпълняваната работа.

Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

Основно месечно възнаграждение: 430 лева.

Срок на договора: до 31.12.2017 година.

Мястото на работа за длъжността „младежки медиатор" е в Общинска администрация Балчик.

III. Подборът ще се проведе на два етапа:

- Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

- Интервю с допуснатите кандидати.

IV. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в подбора - по образец;

2. Декларация от кандидата - по образец;

3. Автобиография - Europass формат;

4. Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.

Документите се подават до Кмета на Община Балчик. 

Срок за подаване на документите: 17.08.2015 г.

Информацията за класираните кандидати ще бъде изнесена на информационното табло в информационния център в сградата на Община Балчик.

V. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.