• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юли 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за    2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Актуализация на бюджета за капиталови разходи в частта за основни ремонти на община Балчик за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем на помещение, чрез публично оповестен конкурс, част от сграда с идентификатор № 23769.501.187.7 с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по

договор № 406 от 24.09.2014 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" за Проект № SH-K-B/1-1.4-005 „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик", сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла-Каварна-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс 1 към него от дата 09.07.2015 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" за Проект № SH-K-B/1-1.4-005 „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик", сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла-Каварна-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" за Проект № SH-K-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк "ЕХО", сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла-Каварна-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" за Проект № SH-K-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк "ЕХО", сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла-Каварна-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод преминаващ през землищата на с.Кранево и с.Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43  в землището на с.Кранево, Община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.20.6 по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.309 по плана на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Приемане на Годишен финансов отчет, ведно със съставните му части и Доклад за дейността за 2014 година на общинското еднолично дружество - „Кибела 2014" ЕАД, освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и назначаване на независим регистриран одитор за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за отпускане на 6 000 лева на РСПБЗН Балчик за извършване на ремонтните дейности.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Завишаване бюджета на СОУ „Христо Смирненски" с. Оброчище в дофинансиране за извършване на ремонтни дейности в сградата на училището.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за връчване на плакети за принос в приятелските отношения между общините Бран и Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2015/2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

21. Разни
 

 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик