• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРОТОКОЛ № 2

 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ДОБРИЧ"

проведено на 19.06.2015 г., 10:00 часа,

малка заседателна зала

Община град Добрич


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Информация по изпълнение на проект DIR № 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич.

1.1.Регионално депо Стожер - анализ на ситуацията от въвеждане на обекта в експлоатация до 15.06.2015 г.

1.2.ПСО Балчик - степен на изпълнение на обществените поръчки за доставки и избор на оператор на обекта.

1.3.ПСО Тервел - степен на изпълнение на СМР, планирана дата на въвеждане на обекта в експлоатация, начин на стопанисване и опериране на претоварната станция.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 1:

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" приема представената информация по изпълнение на проект DIR № 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" - анализ на ситуацията от въвеждане на Регионално депо Стожер към момента, степен на изпълнение на обществените поръчки за доставки и избор на обект ПСО Тервел и ПСО Балчик, като препоръчва да се организира информационна кампания сред населението относно отделяне на строителни отпадъци и биоотпадъци с оглед облекчаване на инсталациите на Регионално депо Стожер.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Разглеждане на постъпили искания от общини извън обхвата на регионалната система, за приемане на отпадъците им на регионално депо Стожер. Даване на становище и при изразено съгласие определяне на цена"

След разискванията беше прието следното 

РЕШЕНИЕ 2:

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" предлага постъпилите запитвания от Община Белослав, Община Ветрино, Община Вълчи дол и Община Девня, относно заявяване желание да депонират отпадъци на РД Стожер, да бъдат разгледани след като двете претоварни станции, в Балчик и Тервел,  започнат работа и  има яснота относно постъпващите дневни количества отпадъци с оглед ненадвишаване на разрешените в Комплексното разрешително 130 тона, както и след разглеждане на окончателните доклади на кандидатстващите общини за морфологичните анализи на отпадъците.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се".  


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на реда и начина за възлагане и финансиране на дейности, касаещи регионалната система.

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" прие следното

                                                                                                                              

РЕШЕНИЕ 3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" приема предложеното Споразумение за определяне на реда и начина за възлагане и финансиране на дейности, касаещи експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 1.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се".


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други - предложение за финансиране на дейности с натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 4:

  1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" дава съгласие 51 957,60 лв. от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО да бъдат използвани за извършване на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране на битови отпадъци, а именно:
  • 20085,46 лв. с ДДС за електрозахранване на площадката за строителни отпадъци
  • 15267,44 лв. с ДДС за изграждане на ограда с дължина от 220 м.
  • 16604,70 лв. с ДДС за изграждане на път за достъп до резервоара за битови води
  1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" възлага на кмета на Община град Добрич да сключи договори за изпълнение на посочените в т.1 дейности и на основание чл.25 от Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци да подаде заявление до Директора на РИОСВ - Варна.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"
Председател:

(п)

Детелина Николова                                   

Кмет на Община град ДобричПрикачени файлове: