• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.77.129 по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стоян Димитров Стоянов по отношение на ПИ 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Симеон Тодоров Радев по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик,
вилна зона "Овчаровски плаж".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за изработване и изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по
плана на гр. Балчик, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Изменение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Актуализация на Програмата за управление на отпадъците 2014 - 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за отдаване под наем имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола", гр. Балчик, част от ПИ № 02508.76.4, за поставяне на павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за отдаване под наем части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 2 бр. павилиони.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

19. Осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Албена за периода 01.07.2015 г. до 31.08.2015 година

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

20. Обсъждане и одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 - 2013 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Балчик-море-традиции" финансово подкрепен от ИА "Рибарство" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., сключен между Община Балчик като бенефициент и Министерство на земеделието и храните, Агенция по рибарство и аквакултури.                                  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за актуализация на бюджета на НЧ"Просвета" с. Соколово за 2015 г. - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Предложение за актуализация на програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за актуализация на бюджета за 2015 г. на общинска администрация в местна дейност "Обредни домове и зали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Разни


 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик