Н А Р Е Д Б А


 

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Балчик

(приета с Решение 849 по Протокол № 52 от 28.05.2015 г. на ОбС Балчик)

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от кмета на Община Балчик на основание чл.225а от ЗУТ.

Чл.2. (1) Тази наредба се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория - незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.

(2) Тази наредба не се прилага за специални обекти свързани с отбраната и сигурността на страната.

Чл.3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл.225а, ал.3 от ЗУТ, за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са премахнати доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.


Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

 

Чл.4. (1) В тридневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, а в случай на обжалване - в тридневен срок от влизане на заповедта в сила, се извършва проверка и оглед на място на строежа от служители от звеното за контрол по строителството в Община Балчик по отношение доброволното  изпълнение на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж, за което се съставя констативен протокол (обр.приложение № 1).

(2) При установено неизпълнение на заповедта, се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл.5. (1) В двуседмичен срок от съставяне на протокол по чл. 4, ал. 1 специалисти от общинска администрация под ръководството и контрола на главния инженер на Община Балчик, провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на Кмета на Общината за премахването на незаконния строеж, срока необходим за изпълнение, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи  и необходимите за заплащането им финансови средства (по изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (обр.приложение № 2), който се представя на Кмета на Общината.

     (2) Когато е нужно да се представи  конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на план за безопасност и здраве или проект за укрепване на строежа и др., това изрично се посочва в протокол по ал. 1 .

 

 

Чл.6 (1) В едномесечен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се провежда процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка за услуга по премахване на незаконен строеж, по реда на ЗОП.

(2) В случаите, когато стойността на услугата не надвишава посочените в ЗОП прагове, изпълнението на принудителното премахване се възлага на лице с опит по събарянето, притежаващо  необходимата техника.

Чл.7. При наличието на избран изпълнител за принудително премахване на незаконния строеж и след сключване на договор с него,  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице  определя датата и часът на принудителното изпълнение, за което писмено уведомява всички заинтересувани лица, експлоатационни дружества и органите на МВР.

Чл.8. Преди започване на действията по принудителното премахване, строителната площадка на незаконния строеж се обезопасява, като се огражда със сигнални ленти.

Чл.9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите за контрол по строителството към Община Балчик могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ на територията на строителната площадка.

Чл.10. На определената дата и час служителите на Община Балчик по чл. 223 от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл.11.(1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни продукти, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от тях.

               (2)Изнесеното движимо имущество по  ал. 1, се оставя на отговорно съхранение от служител на общинската администрация и в помещение, което се определя от Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Служителите  по чл. 223  ЗУТ и определеното от Кмета длъжностно лице съставят опис за вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето.

                 (3) Извършените разходи по ал. 1 и наема на помещението по ал.2 са за сметка на адресата /адресатите/ по заповедта и се събират от общинската администрация по реда на чл. 15 от тази наредба.

Чл.12.(1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект в случаите, когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

Чл.13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от представители на Община Балчик - служителите по чл. 223 от ЗУТ и изпълнителя, в присъствието на представителите на  експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

Чл.14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя за сметка на адресата/адресатите на заповедта по реда на чл.15.


 

 

Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

 

Чл.15. (1) За извършените разходи по премахване от Община Балчик и изпълнителя се съставя протокол (обр.приложение № 5), въз основа на който и влязлата в сила заповед за премахване на строежа се предприемат действия по реда на глава тридесет и седма от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

(3) От размера на извършените разходи съгласно (обр.приложение № 5) се приспада цената, получена от продажбата на годни строителни материали от премахнатия обект.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. ."Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен или възстановяване на обекта в обема преди извършване на пристройка, надстройка или други строителни работи, които се квалифицират като строежи по смисъла на ЗУТ, при спазване нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§  2. (1) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а, ал. 1 или 2 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) В случаите, в които собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§ 3. При частично премахване на незаконна част от  строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 4. "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице,  на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж чрез проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП или чрез пряко договаряне.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията.

§ 6. Наредбата е приета с решение № ........, протокол № ...../..........2015 г. на Общински съвет - Балчик.

§ 7. Наредбата влиза в сила в деня на публикуването и на интернет страницата на Община Балчик.

 

 

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС БАЛЧИК

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1


ПРОТОКОЛ


№ ........./..............201...г.


Днес, ............ 201 ... г., работна група в състав:

1. ...........................................................................................................при Община Балчик

2. ...........................................................................................................при Община Балчик

3. ........................................................ ..................................................при Община Балчик

в присъствието/отсъствието на...........................................................................................................

................................................................................................................................................................

адресата/адресатите на заповед №.........../...................... на Кмета на Община Балчик за премахване на незаконен строеж :  ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

изграден в .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с административен адрес.....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

При проверката се установи: ..................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Работна група:1. ................... (...................)

2. ................... (...................)

3. ................... (...................)

Приложение № 2  към   чл. 5, ал. 1


ПРОТОКОЛ


за предварително проучване на принудителното изпълнение на

премахването на незаконен строежДнес, ............ 201 ... г., работна група в състав:

1. ................................................................................................................ при Община Балчик

2. ................................................................................................................ при Община Балчик

3. ................................................................................................................ при Община Балчик,

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно незаконен строеж:".............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................",

изграден в имот....................................................................................................................................,

с административен адрес: ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

излага следното становище:

I.        Начин на изпълнение на премахването:.......................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІ.Срок за изпълнение на принудително премахване:...................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІІ. Стойност на премахването:.................................. лв. без ДДС

Работна група:


1. ................... (...................)

2. ................... (...................)

3. ................... (...................)

                                                                      

  


Приложение № 3 към чл. 10


ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната

площадка преди започване на принудителното изпълнение

 

Днес, ............ 201 ... г., работна група в състав:

1. ................................................................................................................ при Община Балчик

2. ................................................................................................................ при Община Балчик

3. ................................................................................................................ при Община Балчик 4. ..................................................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ...................../ ................ 201 ... г. на Кмета на Община Балчик

в присъствието на

1. ......................................................................................................при Община Балчик,

2. .......................................................................................................................................;

3. ............................................................................................................................................;

4. ..................................................................................................................................................;

в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .........../............. 201 ... г. на Кмета на Община Балчик за премахване на незаконен строеж:.................................. ............................................................................................................................................., находящ се в....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с административен адрес................................................................................................................

......................................................................................................................................................, изграден от .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


    Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи  или части от тях на територията на Община Балчик работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно  изпълнение.

      В............... часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.
Присъствали:                                                                    Работна група:


1...........................(....................)                                     1............................(...................)

2............................(....................)                                    2............................(...................)

3............................(....................)                                    3............................(...................)

4.............................(...................)                                    4.............................(..................)

                                                    

Приложение № 4 към чл. 13


ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната

площадка след започване на принудителното изпълнение


Днес, ............ 201 ... г., работна група в състав:

1. ........................................................ ........................................................при Община Балчик

2. ................................................................................................................ при Община Балчик

3. ................................................................................................................ при Община Балчик

4. .....................................................................................................................-  в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 201 ... г. на Кмета на Община Балчик,

в присъствието на:

5. ......................................................................................................................................................;

6. ......................................................................................................................................................;

7. ......................................................................................................................................................;

8. ......................................................................................................................................................;


в ........... ч. приключи премахването на незаконен строеж:.........................................................

...........................................................................................................................................................

находящ се в ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

с административен адрес.................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

изграден от .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Заповед № ........../............... г. на Кмета на Община Балчик е изпълнена.

Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване.

Строителната площадка е в следното състояние: .......................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                                                                                   

Присъствали:                                                                                   Работна група:


1. ....................... (.......................)                                                     1. ....................... (..................)                                  


2. ....................... (.......................)                                                     2. ....................... (..................)


3. ....................... (.......................)                                                     3. ....................... (..................)


4. ....................... (.......................)                                                     4. ....................... (..................)
Приложение № 5 към чл. 15


ПРОТОКОЛ

                                                                                                          

за извършените разходи по премахването на незаконен

строеж:..........................................................

                       


Днес, ............ 201 ... г., в град (село)...................................................................................

1..............................................................................................................................................

.......- в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 201 ... г. на Кмета на Община Балчик за премахване на незаконен  строеж: ................. .......... .... ...... ................., находящ се в ................................................................................................................................ и,

2. ................................................................................................................ при Община Балчик

3. ................................................................................................................ при Община Балчик

след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителна количествено-стойностна сметка):

     


№ по

ред

Вид

Единица

мярка

Количество

Единична цена

Обща

стойност                         Всичко:

                            ДДС:

                          Общо:

    Съставили:          


1................................ (........................)

2.................................(........................)

3.................................(........................)