• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик/, Решение № 828 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г., Заповеди № 594/18.05.2015 г., № 626/26.05.2015 г. и № 639/27.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

               1. Част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска собственост, с площ 100 м2 /целият с площ 881 м2/ за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222 от 23.03.1999 г., да бъде отдаден под наем, с начална годишна наемна цена в размер на 1 938,00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и осем лева/, без ДДС.

 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. След провеждане на публичния търг с тайно наддаване, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност.

            Търгът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.05.2015 г. до 08.06.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 08.06.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова