• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 май 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 31.03.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2014 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

4. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2014 година.    

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

5. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД за 2014 година.    

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

6. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на мотокрос с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на международна ветроходна регата.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за бракуване на движимо имущество - частна общинска собственост, специален автомобил Пежо „J 5" по баланса на кметство Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за закупуване на микробус за нуждите на кметство Сенокос и околните селища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за отпускане на ГСМ на ползваните моторни превозни средства от РУ на МВР Балчик, собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

14. Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

15. Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ № 39459.3.5 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ № 39459.29.420 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ № 39459.4.149 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Намаляване на състава Съвета на Директорите на Акционерно дружество „Тихия Кът".

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

19. Разни


Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик