• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. на ОбС - Балчик/, Решение  № 824 по Протокол № 50/28.04.2015 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 58715.05.2015 г. на кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

Част от ПИ № 53120.502.490 по кад. карта на с. Оброчище /УПИ № ІІІ - за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище/, с площ  50 м2, /целият с площ 8 160 м2/, представляващ терен на ул. „Черно море", за поставяне на преместваем обект /аптека/ за извършване на аптечна дейност.

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на част от терен за поставяне на преместваем обект /аптека/, предназначен за извършване на аптечна дейност.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- 573,00 лв. /петстотин седемдесет и три лева/, без ДДС, съгласно Тарифа на базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

2.2. Срок на договора - 5 (пет) години.

2.3. Допускане до конкурса :

Кандидатите за участие следва да са магистър - фармацевти, помощник - фармацевти или физически или юридически лица, които са сключили договор с магистър - фармацевт или помощник - фармацевт, регистрирани по Търговския закон и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетият имот. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателя са задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.05.2015 г. до 05.06.2015 г.  до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 05.06.2015 г. до 15.30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова