• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, Решение № 644 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г., Решение № 788 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г. на ОбС - Балчик  и Заповед № 555 / 11.05.2015  г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост:

1.1     Павилион № 4 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

1.2     Павилион № 9 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

1.3     Павилион № 11 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

Павилионите са отредени за продажба на сладолед или сувенири и плажни артикули.


2. Срок на договора - до 30.07.2016 год.

            3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите е необходимо да нямат задължения към Община Балчик. Същите следва да посочат в документите за кандидатстване какъв асортимент стоки ще предлагат.

            Търгът ще се проведе на 01.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.05.2015 г. до 15.00 ч. на 29.05.2015 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 29.05.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова