• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 април 2015 година (вторник) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 1 януари 2014 г. до  31 декември  2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане отчета на общинския дълг за 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества през 2014 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Актуализиране бюджета на НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Актуализиране бюджета на НЧ „П. Хилендарски-1878" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Избор на членове на Съвета на Директорите, председател на КСД на „Търговски център Кранево" ЕАД и определяне възнагражденията.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Обсъждане доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2014 година.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

9. Разглеждане молба от Енчо Петров Димитров от гр. Балчик за финансиране издаването на книга.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

10. Разглеждане писмо от издателство „Захарий Стоянов", за финансиране издаването на книгата „Преди да се родя и след това" на българския белетрист Ивайло Петров.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

11. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

12. Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция" град Балчик през 2014 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

13. Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" Албена през 2014 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

14. Предложение за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за части от имоти - публична общинска собственост: Паркинг „Двореца" гр. Балчик; 50 бр. паркоместа по алея „Ехо" гр. Балчик и 40 бр. паркоместа по ул. „Албенски път" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант Каваците/, за извършване на ресторантьорска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от ПИ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отдаване на част от ПИ 02508.7.359 по кад.карта на гр. Балчик за безвъзмездно и временно управление на СУ „Св. Климент Охридски", за разполагане на преместваем обект /каса за продажба на входни билети за посещение в УБГ/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за отмяна на Решение 805 по Протокол № 49 на общински съвет Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

21. Предложение за ново обсъждане разпореждане - отдаване под наем на 100 м2, представляващи част от имот № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик.

22. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя - частна общинска собственост за нуждите на неоземлени читалища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Христо Георгиев Алексиев, по отношение на ПИ № 02508.87.62 по кад.карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.842 по кад.карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ и УПИ ХХ в кв. 86 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.120 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Одобряване на ПУП-ПП за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор" в ПИ 53120.36.107 по кад.карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Одобряване на ПУП-ПП за „Подземен електропровод - НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кад.карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

30. Одобряване на проект за кв. 253 и кв. 254 по плана на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

31. Разни