• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 март 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за сключване на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и поемане на дългосрочен общински дълг за разплащане по време на реализация на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отпускане на помощи на военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя павилиони № 4 и № 9, всеки с 4,5 м2, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три обществени тоалетни в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за бракуване на движимо имущество, частна общинска собственост - специален автомобил ДЕУ „Рейсър" и лек автомобил Лада „Нива".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за предприемане на фактически и правни действия по управление на недвижими имоти - общинска собственост с изтекли договори за наем.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение 11-В.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

11. Предложение за утвърждаване на наемна цена за декар ползвана земеделска земя с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 02508.10.601 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за „Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ № 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V и УПИ VІІІ в кв. 1093 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ № 02508.88.392 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V - складова дейност, УПИ Х - за транспорт и паркиране, УПИ VІІ - за складова дейност и УПИ VІІІ - за складова дейност и РУП за УПИ VІІ - за складова дейност и УПИ VІІІ - за складова дейност в кв. 119 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за отдаване под наем части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора", с. Оброчище за поставяне на два броя павилиони за търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за приемане на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за приемане на Общински план за младежта за 2015 година в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Разни
Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик