Община Балчик  предоставя на Вашето внимание проект за Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик. На основание с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Балчик приема предложения и становища относно Проекта на „Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик" на следния e-mail: mayor@balchik.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Балчик на адрес: гр.  Балчик, пл. "21-септември" № 6.

МОТИВИ:

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за проекта на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик:

1. Причини, които налагат приемането на Правилника

Дейността на ДСП Балчик понастоящем се организира в съответствие с вътрешната нормативна уредба на Общинска администрация - Балчик, липсва отделен нормативен документ за организацията на работа и вътрешния трудов ред в ДСП.

С моя заповед № 25/08.01.2015 г. и в изпълнение на решение № 702 на Общински съвет Балчик по Протокол № 45 от 30.10.2014 г., считано от 01 януари 2015 г. е завишен капацитетът на Домашен социален патронаж на 250 души и е променена числеността на персонала във функции социално осигуряване, подпомагане и грижи, ДСП и социални услуги от 22 бройки на 25 бройки. Към момента ДСП Балчик обслужва общо 207 лица, от които 60 души от 7 села: Оброчище, Рогачево, Гурково, Царичино, Змеево, Пряспа и Соколово и останалите от гр. Балчик.

Спецификата на дейността и разширения обхват на ДСП Балчик обуславят необходимостта от ефикасни правила за работата в ДСП, като специализирано звено на община Балчик, което се финансира от общинския бюджет и използва материална база собственост на община Балчик.

2. Целите, които се поставят

С правилника се цели въвеждането на конкретни правила за ДСП като дейност, осъществявана от Община Балчик, в съответствие със Закона и Правилника за социалното подпомагане, изразяваща се в извършване на социални услуги за ежедневни дейности и социално включване на нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора им.

С правилника се уреждат реда и условията за предоставяне на социални услуги в домашна среда, финансирането на дейността, водене на съответните документи, контрол по спазване на сроковете и изискванията, както и организацията на работа, трудовата дисциплина, рационалното използване на работното време, правата и задълженията на служителите и работниците в ДСП Балчик.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на Правилника не са необходими допълнителни финансови средства предвид неговия характер. Общинска администрация - Балчик разполага с необходимите човешки ресурси за осъществяване на контрол по прилагане и спазване разпоредбите на настоящия Правилник.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

Правилникът е инструмент за постигане на по - добра организация на работните процеси в ДСП Балчик, ефективно управление на тази важна социална услуга и целесъобразно изразходване на публичните средства от местни приходи, с които се финансира дейността.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик  е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя - социалните услуги в общността.Прикачени файлове: