• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 276

гр. Балчик, 24.02.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с 41а и 41б от Закона за народната просвета и чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 28, чл. 43, чл. 45, чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени в Община Балчик по единни разходни стандарти за 2015 г. за целодневни детски градини и обединени детски заведения, общообразователни училища и професионални паралелки към СОУ, и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2015 г., както следва:

І.  Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г. за дейностите от функция „Образование" към ОБЩИНА БАЛЧИК

1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за общообразователни училища - дейност 322 „Общообразователни училища";

2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за професионални паралелки в СОУ - дейност 326 „Професионални  училища,  професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация в СОУ и гимназии";

3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за детски градини и обединени детски заведения - дейност 311 „Целодневни детски градини".

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата и детските градини се определят по следната формула:  

СФ = ОКФ + ДКФ, 

където

СФ - средства по формулата

ОКФ - основни компоненти по формулата

ДКФ - допълнителни компоненти по формулата

 

Основни компоненти на формулите:

1.  Брой  ученици/деца - БУ/БД, съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието и науката „АДМИН М" към 01.01.2015 г.

2.  Единни разходни стандарти - ЕРС, за един ученик/дете съгласно Решение № 23/16.01.2015 г., Решение № 801/03.12.2014 г., Решение № 633/08.09.2014 г. г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2015 г.

Допълнителни компоненти:

1. Добавка за условно-постоянни разходи УПР

2. Добавка за логопедичен кабинет

3. Добавка за кухня - майка

4. Добавка за голяма детска градина в село

5. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

 

ІІ. Правила  за  разпределение  на  средствата  по  допълнителните  компоненти  на формулите на училищата

 

1. Добавка за условно -постоянни разходи УПР

Съгласно чл. 41а, ал. 6 от ЗНП, ПРБ задължително определят добавка за условно - постоянни разходи като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност. Добавката за условно- постоянни разходи има за цел приближаване разпределението на средствата по формула към функцията на разходите за училищата и гарантиране на минимална финансова осигуреност на всяко от тях.

В съответствие с чл. 12 от ПМС № 8 / 16.01.2016 г. добавката  за УПР за Община Балчик се определя в следните размери:

1.1. В размер на 28105 лв. за общообразователните училища, което представлява 7,5% от средствата по ЕРС за дейност 322 „Общообразователни училища". Добавката УПР се предоставя на всички шест общообразователни училища в общината, в това число СОУ „Хр. Ботев" Балчик и  „Хр. Смирненски" с. Оброчище.

1.2. В размер на 10760 лева за детска градина, което представлява 11,5% от средствата по ЕРС за дейност 311 „Целодневни детски градини". Добавката се предоставя на всички 12 целодневни детски градини в Община Балчик и на ОДЗ № 2 Балчик.


2. Добавка за финанасиране на логопедичен кабинет - ЛК

В съответствие с чл. 41а, ал. 8 от ЗНП във формулата за разпределение на средствата по ЕРС се определя добавка за финансиране на логопедичен кабинет в размер на 6082 лева, което представлява 0.5 % от средствата по ЕРС за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения". Добавката се предоставя на ЦДГ № 3 „Чайка" за издръжка на логопедичен кабинет, който обслужва трите детски градини в град Балчик.


3. Добавка за кухня - майка - КМ

Добавката се предвижда във формулата за детски градини  и е в размер на 6082 лева, което представлява 0.5 % от средствата по ЕРС за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения". Добавката се предоставя на ЦДГ № 3 „Чайка", където се приготвя храна за две детски градини.


4. Добавка за голяма детска градина - ГДГ

Добавката се предвижда във формулата за детски градини и е в размер 6082 лева, което представлява 0.5 % от средствата по ЕРС за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения". Добавката се предоставя на ЦДГ „Първи юни" село Оброчище, която е единствената детска градина извън общинския център с 5 групи и повече от 100 деца.


5. Резерв за нерегулярни разходи - РНР

В изпълнение на чл.41а, ал. 7 от Закона ЗНП във формулите за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища, за професионалните паралелки в СОУ и за детски градини се предвижда резерв за нерегулярни разходи. Размерът на резерва за звената от функция „Образование" в Община Балчик е 1,0 % от средствата по ЕРС, заделя се за всяко училище и детска градина и остава на разположение на ПРБ. 

РНР се използва за изплащане на обезщетения; както и при увеличение като цяло на  броя на децата и учениците за съответната дейност за учебната 2015/2016 г. при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици. РНР се разходва след съгласуване с директорите на училища, въз основа на мотивирано искане на директора, придружено със съответните документи. 

Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2015 г. година се разпределят между звената от съответната дейност по ЕБК, пропорционално на броя на децата и учениците.

           

ІІІ. Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти  (ЕРС) по бюджета на Община Балчик за 2015 г.

1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища - дейност 322.

СФ= 91.5 % * ЕРС * БУ + 7.5% УПР + 1% РНР

2.  Формула  за  разпределение  на  средствата  по  ЕРС  за  професионалните  паралелки в СОУ „Христо Ботев" Балчик и СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище - дейност 326 

СФ= 99 % *ЕРС* БУ + 1% РНР

3. Формула  за  разпределение  на  средствата  по  ЕРС  за детски градини - дейност 311 „Целодневни детски градини"

СФ = 86 %* ЕРС за деца 3-4 години*БД + 86 %* ЕРС за подготвителна целодневна група*БД + 11.5% УПР + 0.5 % ЛК + 0.5 % КМ + 0.5 % ГДГС + 1% РНР

            Средствата по ЕРС за яслена група към целодневна детска градина и обединено детско заведение се предоставят изцяло на ОДЗ № 2 „Знаме на мира" Балчик.


ІV. На основание чл. 41а, ал. 12 от ЗНП не се утвърждава формула за разпределение на средствата по ЕРС за дейност 321 „Специални училища", по които получател е само ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево, на което Община Балчик предоставя всички получени средства.


V. Средства по бюджетите на училищата и детските градини над определените по единни разходни стандарти, в съответствие с Решение № 23/16.01.2015 г., Решение № 801/03.12.2014 г., Решение № 633/08.09.2014 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели по бюджетите на ПРБ

 

Средства за други форми на обучение - СДФО

Средствата за самостоятелна форма на обучение в размер на 320 лв. на ученик се предоставят на съответните училища, съгласно броя на учениците в саомстоятелна форма на обучение по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2015 г. Изчисляват се по следния начин:

СДФО=БУСФО*320 лв.

Където

БУСФО - брой ученици самостоятелна форма на обучение

Средствата за индивидуална форма на обучение в размер на 2635 лв. на ученик се предоставят на ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с. Кранево за 1 ученик в индивидуална форма на обучение.


Добавка  за  подобряване  на  материално-техническата  база  на  училищата  за

учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ

Добавката в размер на 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение се предоставя на общообразователните училища, професионални паралелки в СОУ  и специалните училища.

Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2015 г. и се изчислява както следва:

ДПМТБУ = БУДФО* 25 лв., 

където 

БУДФО е броят на учениците в дневна форма на обучение.


Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини - ДУРПИУ  Добавката се  предоставя  на детските градини и училищата,  в  които  интегрирано  се обучават децата и учениците. Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на децата  и учениците на ресурсно подпомагане. Същата е в размер на 318 лв. на ученик/Дете на  ресурсно  подпомагане и се включва в бюджета на съответното училище и ЦДГ над средствата по формула за 2015 г., изчислена както следва:

ДУРПИУ=БУРПИУ*318 лв.,

където

БУРПИУ- брой на учениците/децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище или детска градина.


Добавка  за  подпомагане  храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І-ІV клас - ДПХУ

Добавката се предоставя на детските градини и на училищата, съгласно ПМС № 308 от 2010 г., за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от І до ІV клас в училищата. Добавката се  включва  в  бюджета на съответното училище и детска градина над средствата по формула/стандарт за 2015 г. И се изчислява, както следва:

ДПХУ=БУНЕ/ДПДГ*72 лв. 

Където

БУНЕ/ДПДГ - брой на учениците в начален етап /на децата от подготвителните групи.


Средствата за извънучилищни и извънкласни дейности - СИИД в системата на средното образование, в размер на 14 лв.на ученик, обучаващ се в дневна форма на  обучение.

50 % процента от средствата, получени в Община Балчик се  предоставят на всички общински училища, изчислени както следва:

СИИД=БУДФО*(50%*14 лв.)

където 

БУДФО -брой на учениците дневна форма на обучение в общинските училища

50 % процента от средствата, получени в Община Балчик за тази добавка (СИИД) се предоставят  на  Общински детски комплекс - Балчик като делегирана от държавата дейност и се включват в  бюджета  на  ОДК - Балчик  за 2015 г.

           

VІ. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата  при изменение на броя на учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.


1.  Разпределението на средствата по бюджета на Община Балчик за 2015 г. се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на  Република България за 2015 г. брой деца и ученици и размерите на единните разходни стандарти за 2015 г.


2. За разликите между разчетния брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за

2015 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2015 г., до извършването на корекции по реда на чл. 28 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за  изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2015 г., Община Балчик прилага изискванията на чл. 28, ал. 2 и  ал. 3 от същото постановление.


3. Разпределението на средствата между училищата и детските градини по формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната система на МОН „АДМИН М" към 01.01.2015 г. 


4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото на учебната 2015/2016 година, към 01.10.2015 г.  Това  касае  разпределението  на  база  основни компоненти и допълнителни компоненти по формулата, така и  средствата по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2015 г. над определените по единни разходни стандарти, което се извършва въз основа на брой ученици. Намалението/увеличението  на  броя  на учениците се отразява  с ¼  от  годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 

4.1.При  намаление на броя на учениците/децата  като цяло, свободените средства се отнасят към резерва.

4.2. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на общината за увеличения брой ученици/деца, недостигът на средства се разпределя между училищата, пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2015/2016 година, или при възможност се финансира от РНР.


5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата  и учениците след корекция по бюджета на Общината от Министерство на финансите.


2. На училищата и детските градини се предоставят средства извън формулата и единните разходни стандарти, както следва:

2.1.Целеви:

-          Компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;

-          Средства за спорт по ПМС № 129/11.07.2000 г.;

-          Средства за стипендии на учениците;

-          Средства за безплатни учебници и учебни помагала;

-          Средства по национални програми за развитие на образованието

-          Всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

            Предоставянето им е в зависимост от датата на получаване

2.2.Средства от:

-          Установеното към края на 2014 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище/детска градина;

-          Дължимите към бюджета на училището/детската градина средства, непреведени от ПРБК към 31 декември 2014 година;

      -    Собствените приходи на училищата;

      -    Допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки по реда на чл. 11 от Наредба № 7/2000 г. и Решение 649 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г. на Общински съвет - Балчик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се връчи на отдел БФС, ОХССД, ЗВО и на директорите на училища и детски градини за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


Съгласувал:                                                                                             

Mитко Петров
Заместник кмет                                                                              


Съгласувал:                                                                                  Изготвил:

Михаил Димов                                                                               Галина Неделчева

Началник „БФС"-гл.счетоводител                                                     Началник ОХССД