• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик  изпълни Проект „Ремонт на сграда за обществено хранене", находяща се в ПИ с идентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. „Варненска" №2.

Основната цел на проекта бе: Подобряване и разширяване обхвата  на социалната услуга "Домашен социален патронаж" на територията на Община Балчик.

Специфични цели:

1. Подпомагане на възрастни хора и на хора с увреждания, неспособни да обслужват ежедневните си нужди от приготвяне на храна.

2. Ремонт на бивш гарнизонен стол и преустройството му в модерно оборудвана обществена трапезария, отговаряща на всички изисквания на законодателството за такъв пит обществени заведения.

Постигнати резултати:

Ремонтиран бивш гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик и обособен като обществена трапезария.

Оборудван кухненския блок с високотехнологични, отговарящи на изискванията енергоспестяващи съоръжения и машини.

Осигурени  необходимите условия за приготвяне, разпределяне и разнасяне на топла храна на нуждаещите се от  община Балчик.

Общата стойност на проекта е 315 800,48 лева. Средствата се осигуриха от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".