• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни проект „Балчик - море - традиции" по ОП за развитие на сектор „Рибарство" 2007 - 2013 , мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1 Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие.

Обща цел на проекта: Разнообразяване на възможностите за заетост и диверсифициране секторите на икономическа активност чрез пренасочване на традиционни за рибарската област дейности  към  услуги, свързани с популяризиране на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори.

Специфични цели:

1. Повишаване привлекателността  на територията на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори, чрез обогатяване палитрата от културни и спортни събития, алтернатива на икономическите дейности с ниска производителност и в риск.

2. Организиране и провеждане на морски състезания  и осигуряване на безопасността на участниците в тях.

3. Подобрен имидж и конкурентоспособност на Общината, чрез повишаване качеството на живот, произтичащо от увеличените възможности за организиране на държавни и международни спортни прояви, допринасящи за нарастване на туристопотока в региона, удължаване туристическия сезон и популяризиране на гр. Балчик като спортна и туристическа дестинация.

Това се постигна чрез дейности свързани с:

- Провеждане на ветроходно състезание,  в което взеха участие морските клубове и любители на яхтинга от страната и чужбина. Ветроходното състезание се проведе през м. септември 2014 г. и се амбициите са то да стане традиционно;

- Закупена  6 местна моторна лодка за осигуряване контрол и безопасност на участниците във ветроходните състезания, съответстваща на изискванията за провеждане на спортни събития;

- Осигуряване на информация и публичност за целите и задачите на Проекта.