• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик" по Оперативна програма „Административен капацитет", Проритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11.

Обща цел на проекта: Повишаване  на  квалификацията на служителите в общинска администрация Балчик чрез обучение в страната.

Специфични цели:

1. Повишаване капацитета на служителите за ефективно изпълнение на задълженията

2. Усъвършенстване на съществуващите и придобиване на нови  ключови компетентности на служителите в община Балчик

Основните дейности по проекта бяха :

1. Организация и управление на проекта

2. Обучения по ключови компетентности

3. Обучения, проведени в Института по публична администрация

4. Дейности по информация и публичност

Целеви групи:

1. служители в общинската администрация

2. кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик


Проектът се изпълни за период от 9 месеца.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  е в размер на 88 847,30 лева.