Проектът „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация"  се изпълни за период от една година

Общата му цел бе подпомагане развитието на туризма и привличането на инвестиции в Община Балчик, чрез обучение на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства.

Основни дейности по проекта:

1. Организация и управление на проекта

2. Обучения в Института по публична администрация по теми свързани с надграждане на компетентности

3. Обучение по Руски език

4. Обучение по Английски език

5. Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация

6. Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности

7. Дейности по информация и публичност

Целевите групи по проекта - служителите в Общинска администрация Балчик и кметовете на кметства в Община Балчик.

Общата стойност на проекта е 89 709,80 лева.

Проект: "Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация" е финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р. България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013", приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.