• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик  изпълнява проект „Ефективна общинска администрация Балчик" по Оперативна програма „Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Балчик.

Специфични цели:

Усъвършенстване на съществуващите и придобиване на нови  компетентности на служителите в община Балчик.

Повишаване мотивацията на служителите за ефективно изпълнение на задълженията.

Целевите групи са служителите в общинска администрация Балчик.

Основните дейности по проекта са свързани с:

- Организация и управление на проекта

- Обучения, проведени в Института по публична администрация

- Обучения по ключови компетентности

- Дейности по информация и публичност

Общата стойност на проекта  е 86 755,23 лева.