• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


                                               ПРОЕКТ!

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 февруари 2015 година (петък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за сключване на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг за реализация на проект: „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Подкрепа за заетост " финансово подкрепен от ОП "РЧР" по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1111-03-13-0038 от 25.04.2014г., сключен между Община Балчик ОБП"БКС" като бенефициент и Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за осигуряване на устойчивост на проект „Пъстрото лице на Добруджа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/005 за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за изменение на т. 3 от Решение 735, прието с Протокол № 47 от 18.12.2014 г. на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 203, находящ се в „МЦ І" ЕООД - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 107, с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на стоматологичен кабинет, находящ се в „Здравна служба" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за удължаване сроковете на Договори за наем № 413/2013 г. и 414/2013 г. със срок от 5 г.,

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

15. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Татяна Золотилова и Сергей Золотилов, по отношение на ПИ № 67951.501.799.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Милев 2000" ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.502.225.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Костадинов Малчев, по отношение на ПИ № 02508.2.92.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Вълев Станчев, по отношение на ПИ № 02508.51.124.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор" в ПИ 53120.36.107 на землището на с. Оброчище, община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на м. „Момчил", град Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземен електропровод - НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв. 43 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 43 по плана на „Стопански двор" с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.617 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.544 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.620 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Предложение за предоставяне на мандат за представляване на община Балчик за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на апартамент в гр. Балчик, за нуждите на Народно читалище „Паисий Хилендарски".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-17/21.12.2011г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

30. Разни


 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик