• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 18 декември 2014 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-59/16.12.2013г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.                               

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Рачев Рачев.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за актуализация на бюджета на СОУ „Христо Ботев" за 2014 година - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отпускане на временен безлихвен заем на НЧ"Свобода-1897" с. Гурково за проект "Съхраняване и опазване на природата в рибарската област", и НЧ "Васил Левски" Балчик за проект" Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

8. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

9. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.769 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.770 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.771 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.772 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.773 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.774 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за одобряване разходите за 2015 г. за дейностите „Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разни

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик