• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 ноември 2014 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на актуализиран бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Разглеждане Доклад за финансовото състояние на Търговските Дружества за деветмесечието на 2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич" и анексиране на Споразумение за партньорство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за промяна на т. 1 от Решение 539, Протокол № 37 от 27.02.2014 година на Общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за утвърждаване допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници в община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЗКПУ „Сокол" с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 62788.38.526 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 62788.38.539 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.19.13 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.22.9 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.10.610 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за даване на предварително съгласие и разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІІ - 309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24 в кв. 4 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за изменение структурата на Общинска администрация град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Утвърждаване на актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, пътуващи от местоживеене до местоработата за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Разни

 

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик