• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 октомври 2014 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за актуализация на бюджета на НЧ „Паисий Хилендарски-1870" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за разпределение на бюджетни средства, заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за даване на съгласие за създаване и участие на община Балчик в регионално сдружение по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отстраняване на допусната техническа грешка в Решение 666 по Протокол № 44/25.09.2014 г.

6. Предложение за избиране на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Балчик.

Вносител: Стефан Диков - член на ПКОРСТ

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Разни

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик