• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 655/25.09.2014 г. на ОбС - Балчик, и Заповед № 1291/20.10.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

           1. Терен до бивша "Автошкола" на ул. "Д-р Желязко Бончев" в ж.к. "Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ от 10 м2, при начална годишна наемна цена  в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите трябва да спазват предмета на дейност на търга и да нямат задължения към Община Балчик.

            Търгът ще се проведе на 10.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.10.2014 г. до 07.11.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 07.11.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова