• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 септември 2014 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев", град Балчик, ПИ № 02508.76.4, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.812 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.813 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.814 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.815 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.816 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Приемане решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинска администрация" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-168/03.06.2013 г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Помощ в дома" финансово подкрепен от ОП "РЧР" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0129-C0001, сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, АСП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за закупуване на движима вещ - навигационно оборудване за моторна лодка закупена по проект „Балчик-море-традиции", финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство" 2007 -2013 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за закупуване на движими вещи - 2 броя специализирани леки автомобили за нуждите съответно на Домашен социален патронаж и Други дейности по образованието.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, предназначено за патоанатомична лаборатория, представляващо обособена част от сграда на „Медицински център І" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Живко Димитров Илиев, по отношение на ПИ № 66250.501.710 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за актуализиране списъка на средищните училища в община Балчик за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за изменение на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 г. на ОбС - Балчик и Решение 440 по Протокол № 32 от 31.10.2013 г. на ОбС - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за изменение на Решение 537 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за именуване на стадион, находящ се в ж.к. „Балик" град Балчик.

Вносител: Христо Петров Христов - общински съветник

18. Предложение за освобождаване от такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на храм „Св. Св. Кирил и Методий" с. Соколово.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

19. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

20. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.260 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 53120.201.167 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на стълбище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта на град Балчик.

25. Предложение за закупуване на движима вещ - специализиран лекотоварен автомобил за нуждите на кметство с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за закупуване и монтаж на недвижима вещ - котелно съоръжение за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Предложение за определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз и на минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.90.750 по кадастралната карта на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Предложение за даване на предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І - 193, УПИ ІІ - 193 в кв.52, част от кв.51 отреден за "Парк" и промяна на улична регулация по имотни граници в кв.51 и кв.52  по плана на с.Оброчище Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

30. Предложение за даване на предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІХ - 323 и промяна на улична регулация в кв.34 по плана на в.з."Изгрев" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

31. Предложение за одобряване на ПУП за ПИ 39459.25.55.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

32. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 23769.61.6 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

33. Предложение за даване предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV; V; VІ и VІІ, кв.148 и улична регулация в жк "Балик" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

34. Предложение за придобиване на недвижим имот в гр. Балчик, ул. "Георги Бенковски" № 26.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

35. Предложение за одобряване числеността на общинска администрация и персонала в други дейности, финансирани от общинска администрация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

36. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


37. Предложение за даване на съгласие за прехвърляне на части от имоти между община Балчик и Деница Петкова, Велислава Александрова, Галя Герчева, Йоанна Рачовска и Христина Несторова.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

38. Предложение за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ  І - за пазар, УПИ ІІ - за социална инфраструктура в кв.121 и изменение на улична регулация от ОТ 908 до ОТ 943 по плана на жк «Балик» гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

39. Разни
 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик