• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

947

гр. Балчик, 08. 08. 2014 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.41, ал.3 от Изборния кодекс във връзка с повеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.,


Н А Р Е Ж Д А М :


1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за Обявяване на избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г., съгласно приложение № 1 и № 2, които са неразделна част от настоящата заповед.

2. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК-Добрич.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова  - Секретар на община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик