• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А П О В Е Д

№ 944

гр. Балчик, 08.08.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2  от Изборния кодекс  във връзка с провеждането на избори за  Народно  събрание  на  5 октомври 2014г.


О Б Р А З У В А М  :


   1. 37 /тридесет и седем/  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ за провеждане на изборите за Народно събрание на 5.10.2014 г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2 (PDF), които са неразделна част от настоящата заповед.


   2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:


080300001 - гр.Балчик ул."Черно море" № 18

080300002 - гр.Балчик ул."Дионисополис" № 3

080300003 - гр.Балчик ул."Сарацин" № 6

080300004 - гр.Балчик ул."Черно море" № 40

080300005 - гр.Балчик ул."Черно море" № 40

080300006 - гр.Балчик ул."Христо Ботев" № 6

080300007 - гр.Балчик ул."Средна гора" № 73

080300008 - гр.Балчик ул."Арда" № 5

080300009 - гр.Балчик ул."Ген. Колев" № 2

080300010 - гр.Балчик ул."Ген. Колев" № 2

080300011 - гр.Балчик ул."Дунав" №16

080300012 - гр.Балчик ул."Варненска" 2

080300013 - гр.Балчик ул."Дунав" № 16

080300014 - гр.Балчик ул."Люлин" № 1

080300015 - гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков" № 34 - Районна болница

080300016 - с.Безводица ул."Девета" № 7

080300017 - с.Бобовец ул."Първа" № 6

080300018 - с.Гурково ул."Възход" № 1  / + с.Брястово/

080300019 - с.Дропла ул."Стара планина " № 3

080300020 - с.Дъбрава ул."Първа" № 22

080300021 - с.Змеево   ул."Искър" № 38

080300022 - с.Кранево ул."Черно море" № 7Б 

080300023 - с.Кремена ул."Първа" № 13

080300024 - с.Ляхово   ул."Първа" № 14

080300025 - с.Царичино ул."Девета" № 31

080300026 - с.Оброчище ул."Мусала" № 1  /+КК"Албена"/

080300027 - с.Оброчище ул."Мусала" № 1

080300028 - с.Рогачево ул."Лозар" № 22

080300029 - с.Преспа ул."Седма" № 12

080300030 - с.Сенокос ул."Девети септември" № 53

080300031 - с.Карвуна -психиатрична болница

080300032 - с.Соколово ул."Кирил и Методий" № 57

080300033 - с.Стражица ул."Четвърта" № 5

080300034 - с.Тригорци ул."Втора" № 14

080300035 - с.Храброво ул."Първа" № 13

080300036 - с.Църква  ул."Втора" № 5А

080300037 - СБР"Тузлата"


   3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на  РИК-Добрич, ТЗ"ГРАО" Добрич  и  ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.