• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


І. Въведение

Общинската програма за закрила на детето 2014 г. е разработена в съответствие с международните и националните стандарти - Конвенция за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България", Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, както и Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик 2011-2015 г.          

Общинската програма документира волята и готовността на институциите на територията на общината за повишаване качеството на живот на децата.

Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето: „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години".

Закрилата на детето се основава на следните принципи:

- зачитане и уважение на личността на детето;

- отглеждане на детето в семейна среда;

- осигуряване на най-добрия интерес на детето;

- специална закрила на дете в риск;

- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;

- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;

- временен характер на ограничителните мерки;

- незабавност в действията по закрила на детето;

- грижа в съответствие с потребностите на детето;

- осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

- насърчаване на отговорното родителство;

- подкрепа на семейството;

- превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

- контрол по ефективността на предприетите мерки.

Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето, като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.

ІІ. Приоритетни области:

Приоритетна област: І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Приоритетна област: IІ.  ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Приоритетна област: ІІІ.  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.

Приоритетна област: ІV.  ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Приоритетна област: V  СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ  СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

ІІІ. Стратегическа цел:

Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на община Балчик.

ІV. Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето са:

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и прeд училищна подготовка на всички деца.
3. Подобряване здравето на децата.
4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
5. Насърчаване участието на децата.
6. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Балчик и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата.   Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот.

Общинската програма за закрила на детето 2013 г. е изготвена на 21 май 2013 г. от Комисия за детето в община Балчик сформирана  със Заповед на кмета на община Балчик № 1294/12.11.2009 г.  в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

                              

                                      Използвани съкращения (абревиатури)

Д"БТ"

Дирекция Бюро по труда

ДПС

Детска педагогическа стая

Дирекция „СП"

Дирекция „Социално подпомагане"

ЗСП

Закон за социално подпомагане

КМ

Координационен механизъм

МБАЛ

Много профилна болница за активно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НПО

Неправителствена организация

О"ЗД"

Отдел "Закрила на детето"

„ОХССД"

Отдел"Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности"

ОПЛ

Общо практикуващи лекари

ОП"РЧР"

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РУП

Районно управление „ Полиция"

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

НУРОЗДИД

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

  

Цели, дейности и отговорници за изпълнение на задачите поставени в Програмата:

Приоритетна област: І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово
осигуряване

Срок

      Срок

1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за толерантност и не дискриминация по отношение на всички деца от общината. 

 

 

3.Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги за семейна грижа.

 

 


1.1 Насочване към проекти и програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат.


1.2 Подкрепа на семействата в съответствие и за изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура.


1.3 Осигуряване на еднократна финансова помощ на семейства на деца в риск, на приемни семейства, на роднини и близки, при които е настанено дете по смисъла на чл.26 от Закона за закрила на детето


1.4 Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето и подкрепа за отговорно родителство, чрез:

- Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите и насочване на децата и семействата към подходящи социални услуги в общността;
2.1.Издаване на информационни материали, провеждане на медийни кампании, подкрепа и участие в съвместни проекти с НПО, насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата с увреждания. 


3.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца, съгласно Плана за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 г.:
3.2 Идентифициране на потребностите с цел планиране и разкриване на нови социални услуги в общността
3.3 Разкриване на ЦНСТ за деца и младежи от специализирани институции и от общността3.4 Разкриване на ЦРСИ с мобилна услуга


3.5 Продължаване на кампанията по набиране, проучване и обучение на приемни семейства, популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на  общината.
3.6 и през 2014 г. Продължаване на работата по Проект "И аз имам семейство" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме", за обучение, оценяване и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на   деца в тях.3.7 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на родини и близки или в приемни семейства.


ДСП Балчик

Д „БТ", филиал Балчик

Община Балчик
ДСП БалчикДСП БалчикДСП - О"ЗД"

Общинска администрация Балчик

   Общинска администрация - Балчик 


Комисия за детето
Общинска администрация - Балчик 


Отдел"Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" при Общинска администрация Балчик

Отдел"Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" при Общинска администрация Балчик, Проект"Шанс за по-добър живот" , Компонент 2 -"Да не изоставим нито едно дете"- разкриване на социални услуги в общността.Община Балчик 

Дирекция "Социално подпомагане" отдел „ЗД", Комисия по приемна грижа - РДСП ДобричОбщинска администрация Балчик

Дирекция "Социално подпомагане" отдел „ЗД"в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институцияв рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция
в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция
в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция, програми, проекти.в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция,

Проектно финансиране по ОП „РЧР", съфинансиран от ЕСФ и ЕСДържавно-делегирана дейност
в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

 по Проект


в рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

эшщщ  гггггт    Постоянен


тш      В рамките наПостоянен

Постоянен

  Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен

По утвърден планПостоянен
Съгласно сроковете посочени в програмата


До края на месец декември 2014 г.
 Постоянен


Постоянен
 Постоянен

 


Приоритетна област: IІ.  ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

Срок

      Срок1. Разработване механизъм за повишаване и проследяване обхвата и посещаемостта на децата от задължителна

образователна възраст в образователната система.
2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности1.1   Усъвършенстване на информационната система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво.
1.2 Разработване и прилагане на система за оценка и превенция на риска от отпадане от училище.

1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програми за образование.


1.4. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез насърчаване  на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи.

1.5 Осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици от населени места на община Балчик, в които няма съответните учебни и детски заведения.


1.6 Популяризиране на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование.


2.1 Организиране и провеждане на кампания за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП.


2.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.


2.3 Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със СОП.


2.4 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.РИО на МОМН - Добрич, Отдел"ОХССД" при Общинска администрация Балчик, Общински училищни ръководства и настоятелства


РИО на МОМН - Добрич

Отдел"ОХССД" при Общинска администрация Балчик

Ръководства на учебни и детски заведения


Общински училищни ръководства и

Училищни настоятелства

НПООтдел"ОХССД в Общинска администрация Балчик

Училищните ръководства

Училищните настоятелства

РИО на МОМН - Добрич


Отдел"ОХССД при Общинска администрация Балчик


Общински училищни ръководства, Отдел"ОХССД в Общинска администрация Балчик

Отдел"ОХССД в Общинска администрация Балчик;

Ръководства на учебни и детски заведения

ДСП - ОЗД


Ресурсен център - Добрич

Ръководства и настоятелства на учебни и детски заведения
Общинска администрация Балчик;

Ръководствата на учебни и детски заведения


РИО на МОМН - Добрич

Отдел"ОХССД" при Общинска администрация БалчикВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институцииВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 Не се налага
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджетНе е необходимо
В рамките на утвърдения бюджет
В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет и/или проектно финансиране


В рамките на утвърдения бюджетэшщщ гггггт   Постоянен


тш      
В рамките на Постоянен

Постоянен

  Постоянен


 Постоянен


Постоянен

Постоянен
Постоянен
ПостояненПостоянен


Постоянен

 Постоянен


3. Развиване на образователни и социални услуги с цел връщане на децата, отпаднали от образователната система.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Координация между институциите при работата с деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които съществува риск от отпадане.
3.2     Съдействие на образователните институции и консултиране на семействата, с цел връщане на децата им в образователната система.3.3. Засилване контрола по отношение на  превантивните мерки прилагани спрямо ученици застрашени от отпадане и разработване на мерки за работа с не обхванати в училище деца.3.4. Търсене на отговорност от родителите/настойниците на децата при отсъствие от училище или отпадането им от образователната система.


3.5. Съдействие на детските градини и училищата да обхванат децата от

Високо рисковите общности, които подлежат на предучилищна подготовка.


3.6. Повишаване мотивацията на деца и ученици от етническите малцинства за включване в образователната система - предоставяне на безплатна храна, учебни пособия и др.

Отдел"ОХССД" при Общинска администрация

гр. Балчик,

Дирекция "СП"-

Балчик

Ръководствата на общински училища.

Отдел"ОХССД" при

Общинска администрация Балчик,  Настоятелства

Училища,  Дирекция "СП" -

 Балчик, ЦОП


 Отдел"ОХССД" при

Общинска администрация Балчик,  Настоятелства

Училища,  Дирекция "СП" -

 Балчик, ЦОП


Ръководства на общински училища, и настоятелства

 Кмет на Община  Балчик

настоятелстваГРАО - Община Балчик

Отдел „Образование, хуманитарни социални и стопански дейности""

Дирекция "СП" -  Балчик,


Общинска администрация

гр. Балчик

Общински училища

 Не е необходимоНе е необходимоНе е необходимо


Не е необходимо

Не е необходимо


В рамките на утвърдения бюджетэшщщ  гггггт

гшг                    Постоянен

тш


В рамките на Постоянен  ПостояненПрез учебната  2014 / 2015 г. година Постоянен


През учебната 2014/2015 година
Приоритетна област: ІІІ.  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА. 

Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

Срок

      Срок

1. Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повишаване информираността на децата за разпространение на ХИВ /СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психо активни вещества.

1.1    1.1 Провеждане на информационни кампании и беседи и в ромските махали на територията на общината с цел пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение през бременността и майчинството


1.2. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и специализирани часове по здравно образование, с цел превенция на детското здраве


1.3 Осигуряване на социалнопсихологическа подкрепа във Родилно отделение към МБАЛ - Балчик, с цел подкрепа на родилките на ниво родилен дом


1.4 Извършване на проверки по сигнал за нарушаване правата на детето в лечебно заведение


2.1 Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рискови фактори свързани с него;2.2 Провеждане на кампания за здравословен начин на живот в училище и семейството.
3.1. Разширяване на здравното образование в училищата  с цел предпазване от ХИВ/СПИН,  полово-преносими болести и употребата на наркотици.2.2. Проследяване и поставяне на задължителните имунизации и извършване на периодичните профилактични прегледи.

Общо практикуващите лекари, Дирекция "СП"-  Балчик, Общинска администрация Балчик, лектори от РЦЗ - Добрич ЦОП


Общо практикуващите лекари, общински училищни ръководства, детски градини, ЦОП  

Дирекция "СП"-  Балчик от  отдел „ЗД"

Дирекция "СП"-  Балчик от отдел „ЗД"Училищните ръководства, Ръководствата на здравните заведения,

Отдел"ОХССД" при Общинска администрация Балчик/ Медицински специалисти от  РЗИ Добрич


Училищните ръководства, Ръководствата на здравните заведения,

Отдел"ОХССД" при Общинска администрация Балчик/ Медицински специалисти  РЗИ Добрич


Общо практикуващите лекари,

класните ръководители и медицинския персонал в училищата,  Медицински специалисти  РЗИ Добрич

Общо практикуващите лекари


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институцииВ рамките на утвърдения бюджет

В рамките на утвърдения бюджет
Не е необходимоПо проекти или в рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции


По проекти или в рамките на утвърдените бюджети на отговорните институцииВ рамките на утвърдения бюджет

В рамките на утвърдения бюджет

Постоянен


 рамките на    Постоянен

Постоянен

  Постоянен

Постоянен


Постоянен


Постоянен
Постоянен

Постоянен
 Постоянен

Приоритетна област: ІV.  ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВА ФОРМА НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕСКПЛОАТАЦИЯ

Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово
осигуряване

Срок

      Срок

1.Повишаване осведомеността на населението в общината, децата и на техните семейства, относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието.


2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие.


3. Повишаване на обществената ангажираност с проблемите на безопасността на децата в интернет.

 

4. Осигуряване правото на децата правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при зачитане на тяхното достойнство.


5. Намаляване броя на децата жертви на пътнотранспортни произшествия.

1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги и включване в консултативна програма.

1.2 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществени прояви, за закрила на децата, безопасността на движението, трафик на хора.


1.3 Провеждане „Ден на отворените врати"  за популяризиране дейността на МКБППМН.


1.4. Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността на населението в общината по проблемите на трафика на хора.


1.5. Засилване на контрола в районите на училищата; осигуряване на по-добро осветление в тези райони; засилване наблюдението върху търговските обекти около училищата.


1.6 Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск - телефон 112 и телефон 116 111, чрез разпространение на рекламни и информационни материали


2.1. Популяризиране на дейността на отделите "Закрила на детето" свързани с предотвратяване на риска от насилие в семейството, училището и на улицата.


2.2 Осъществяване на ежемесечни  акции за установяване на  просещи деца   на улицата.


2.3. Ефективно взаимодействие между ангажираните институции по изпълнение на Координационния механизъм и подписаното към него споразумение за сътрудничество за работа по случай на деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.


3.1. Провеждане на разяснителна кампания по превенция и безопасност на децата в интернет пространството, в училище и извън него.3.2. Провеждане на кръгла маса по проблемите на безопасността на децата в Интернет.


4.1. Популяризиране на добри превантивни практики на МКБППМН, проучвания състоянието, тенденцията, същността и особеностите на противообществени прояви и престъпността сред малолетните и непълнолетните.

 4.2. Провеждане на индивидуално-възпитателна работа и психологическо консултиране на деца, извършители на противообществени прояви.


4.3. Провеждане на срещи и беседи с родители на малолетни и непълнолетни правонарушители, с техните учители, възпитатели и педагогически съветници.
5.1. Предоставяне на вниманието на децата на видеофилми и информационни материали, чиято превантивна цел е предоставяне на полезни съвети, водещи до намаляване на ПТП с деца.


5.2. Организация за безопасността на движението около училищата;5.3. Повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата чрез организиране на занимателни викторини, състезания и тематични изложби.

Междуведомствен екип по КМ от:

Община Балчик - МКБППМН

РУП - Балчик, Албена

Дирекция „СП" Балчик,

РИО на МОН Добрич


Общинска администрация Балчик, МКБППМН

Отдел „ЗД" в Дирекция „СП" Балчик


Общинска администрация Балчик - , МКБППМН
РУП - Балчик, Албена

Общинска администрация Балчик


Общинска администрация

гр. Балчик,

 РУП - Балчик, Албена, училищни ръководства.
Общинска администрация

гр. Балчик,

Дирекция "СП" Балчик,Училищни ръководства - класни ръководители,

Дирекция "СП" БалчикРУП - Балчик, Албена

Дирекция „СП" Балчик,
Община Балчик - МКБППМН

РУП - Балчик, Албена

Отдел „ЗД" в Дирекция „СП" Балчик,

РИО на МОН ДобричУчилищни ръководства

ЦОП

Училищни ръководства

ЦОП


МКБППМН

РУП- Балчик, Албена, училищни ръководства.

Отдел „ЗД" в Д"СП" Балчик, ЦОП
МКБППМН

РУП-  Балчик, Албена, училищни ръководства.
Отдел "ОХССД" в Общинска администрация Балчик, РУП Балчик, Албена, училища - класни ръководители, ЦОП


Училищни ръководства, РУП Балчик, АлбенаОбщинска администрация Балчик, РУП Балчик, Албена, училищни ръководства


В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет
В рамките на утвърдения бюджет за съответната институцияНе е необходимо

Не е необходимо
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Не е необходимо

Не е необходимо
Не е необходимоВ рамките на утвърдения бюджетНе е необходимо


В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет


  

 ПостояненВ рамките н

 


 Постоянен

 Постоянен
 Постоянен

 През учебната 2014/2015година

 Постоянен


Постоянен

Ежемесечно по график

 ПостояненПостоянен

Периодично

Периодично
Постоянен

ПостояненПостоянен

Постоянен
През учебната 2014/2015 година


Приоритетна област: V.  СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ  СПОСОБНОСТИТЕ  НА ДЕЦАТА

Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

Срок

      Срок

1. Достъп на всички деца до културни и спортни дейности и дейности за свободното време

 2. Специална закрила на деца на обществени места
3. Насърчаване на деца с изявени дарби

1.1. Насърчаване участието на всички деца в подходящи извънкласни форми на обучение - културни/ създаване на театрални училищни трупи, музикални състави, школи по изобразително изкуство, школи по природни и приложно-технически дисциплини, фотокръжоци, компютърни клубове- според желанията на учениците/, спортни и образователни дейности, като се използват възможностите на спортната база и читалището.1.2. Участие на децата в дейностите, заложени в културните програми на читалищата. Да бъдат насърчавани  през свободното си време да посещават школите по различни изкуства, клубовете и групите за любителско творчество към тези институции.


1.3. Децата да бъдат насърчавани да посещават Общинската библиотека. Читалните и компютърния клуб там дават възможности за добри контакти, а освен това по този начин ще имат възможност да се включат в проектите, които се реализират от екипа на библиотеката.


2.1. Извършване на системни проверки в увеселителни заведения и места посещавани от малолетни и непълнолетни и ограничаване посещенията на същите в тях.


2.2. Провеждане на акции с цел спазване на утвърдения вечерен час за  малолетни и непълнолетни.


3.1 Реализиране на дейности по Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и финансово подпомагане на деца с изявени дарби чрез отпускане на стипендии по  НУРОЗДИД.


3.2. Разработване на мерки за закрила на деца с изявени дарби

Общинска администрация

гр. Балчик , Общински детски комплекс,училищни ръководства, читалища, спортни школи и клубове


Читалищни настоятелстваУчилищни ръководства - класни ръководители,

Екип на общинска библиотека, читалища в гр. Балчик и селата на територията на общината


РУП- Балчик, Албена, МКБППМН.

Дирекция "СП" - Балчик.РУП- Балчик, МКБППМН.

Дирекция "СП"

 Балчик,

Отдел"ОХССД" в Общинска администрация Балчик, Училищни ръководства на общински училища.

Отдел"ОХССД" в Общинска администрация Балчик, Училищни ръководства на общински училища.В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет
В рамките на утвърдените бюджетиВ рамките на утвърдения бюджет
Не е необходимоВ рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет
През учебната 2014/2015 годинаПостояненПостоянен

През летния сезон

През учебната 2015/2015 г.Постоянен
Срок септември 2014 г.
В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ:

1. Общинска администрация - Балчик и отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности".

2. Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик.

3. Директори , ръководства  на училищни заведения и детски градини в Община Балчик.

4. РУП - гр. Балчик, Албена.

5. Общо практикуващи лекари от цялата община.

6.  МКБППМН

7. Библиотеки, читалища,

8. Общински детски комплекс

9. РЗИ Добрич

10. РИО към МОНС Добрич

Общинската Програма за Закрила на детето за 2014 година е изготвена   на 07 юли 2014 година, от Комисия  за детето, сформирана със Заповед на Кмета на община Балчик № 1294/12.11.2009 г., изменена и допълнена със заповед № 748/26.06.2014 г. от Кмета на община Балчик

Председател: Любомир Лефтеров ................................      

Членове:  Женя Манолова Михайлова ...............................

Галина Неделчева ........................................                                   Д-р Тамара Зейналова ........................................

Анна Николаева Илиева .....................................                              Д-р Ирена Игнатова ...........................................

Ерджан Тургут ..........................................                                       Тинка Сивриева ...............................................

Светлана Михайлова ......................................