• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юни 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2013 година.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

3. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2013 година.    

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

4. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД за 2013 година.    

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

5. Предложение за приемане на нова Наредба за управление на отпадъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „ Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-50/11.10.2012г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения № 11а, 11б и 11 в, приети с решение № 530 по Протокол № 36 от 13.02.2014 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща тротоар на ул. „Трепетлика", кв. „Младост", с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за вземане на Решение за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

10. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

11. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор №66250.501.735 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на Районно управление Полиция град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване на съгласие за прехвърляне на части от имоти между община Балчик и Деница Петкова, Велислава Александрова, Галя Герчева, Йоанна Рачовска и Христина Несторова.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15.Предложение за обсъждане и приемане на доклада на НЧ „Свобода-1897" село Гурково за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ  І - за пазар, УПИ ІІ - за социална инфраструктура в кв.121 и изменение на улична регулация от ОТ 908 до ОТ 943 по плана на жк «Балик» гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за ново обсъждане и прегласуване на Решение 622 по Протокол № 41 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 29.05.2014 г.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС


18. Предложение за освобождаване от такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на храм „Св. Св. Апли Петър и Павел" с. Храброво, в размер на 147.00 лева.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

19. Разни 

 


 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик