• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011г.; Решение № 371/30.05.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №  663/10.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:
Урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 1 по ПУП на с. Оброчище, общ. Балчик, кв. “Младост”, представляващ ПИ 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, кв. “Младост”, ул. “Белите брези”, № 19 а, с площ от 350.00 м2, при начална цена 5 250.00 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 02.07.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 16.06.2014 г. до 30.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 16.00 ч. на 01.07.2014  г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 01.07.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова