• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

На основание решение № 618 по протокол № 41 /29.5.2014г. на Общински съвет - Балчик, с което се удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД - гр.Балчик с 15/петнадесет/ дни, считано от деня на публикуване на решението, комисията за организиране и провеждане на конкурса

ОБЯВЯВА:

Удължава срока, считано от деня на публикуване на решението, за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД - гр.Балчик, при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър"по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.4 Допълнителни условия, свързани с образователната и професионалната квалификация на кандидатите, съгласно чл.4, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г.:

1.4.1 Защитена повече от една медицинска специалност е предимство

1.4.2 Стаж като ръководител в сферата на здравеопазването/ началник/ завеждащ отделение,  управител на МЦ, МБАЛ или ДКЦ  минимум пет години.

2. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография;
 • Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г., се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.;
 • Диплом за специалност-нотариално заверено копие;
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Програма за развитие на МБАЛ „ МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.

            3. Провеждане на конкурса:

            Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.Първи етап: Проверка на съответствието  на представените  документи с предварително обявените изисквания;

2.Втори етап: Представяне от кандидатите на програма за развитие на  МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план;

3.Трети етап: Събеседване с кандидатите.

            Теми на събеседване с кандидатите:

А.Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

Б.Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения;

            Оценките на кандидатите на втори и трети етап ще се извърши по критериите, съобразно Наредба №9/26.6.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.

            В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

            Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на определените изисквания.

            До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от мн.добър 4.50

            Оценката от представянето на програмата и оценката от събеседването с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен /6/, при точност на оценката 0,25.

            4. Място за подаване на документите и срок:

 • Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в

деловодството на Община Балчик, в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството, за което се кандидатства, като програмата за развитие и

дейността на „МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за тригодишен период се слага в отделен запечатан плик, до 16.30 часа на 20.VІ.2014г. ·  „МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик следва при поискване да представи на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, както и проект на договор за управление, след публикуването на обявата .

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 Конкурсът ще се проведе от  10.00 часа на 23.VІ.2014г. на ІІ етаж, Заседателна зала на Община Балчик.

            Настоящата обява да се публикува в един централен ежедневник и местния вестник "Балчик".

            За контакти: Община Балчик, тел.0579/71062; 0895554012 - Г.Генчев


Председател на комисията:

МИТКО ПЕТРОВ-

Заместник кмет  ФСД