• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011г.; Решение № 575/24.04.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 562/19.05.2014 г. на Кмета на Община Балчик.             

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Незастроен урегулиран поземлен имот № ХХІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, общ. Балчик, представляващ ПИ 67951.501.1061 по кад. карта на с. Соколово, с площ от 1 235.00 м2,  при начална цена 9 880.00 лв. /девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 06.06.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 26.05.2014 г. до 04.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 16.00 ч. на 05.06.2014  г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 05.06.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова