• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 май 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2014 година, за информация съгласно чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за предоставяне на безвъзмездно управление върху част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор ПИ № 02508.7.359 по плана на град Балчик, представляващ прилежаща към улица тротоарна площ в к.з. „Двореца" № 2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Приморска", с. Кранево, за поставяне на рекламен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за одобряване на План - схема за „Оптична кабелна линия от техническо помещение за електронни съобщителни мрежи и съоръжения с идентификатор № 02508.87.152.1.42 до разпределителна муфа в имот № 02508.87.178" по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за актуализация на бюджета на община Балчик за 2014 година - общинска отговорност в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Захарни изделия - Варна" ЕООД, по отношение на УПИ ХХV кв. 29 по ПУП на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ради Димитров Петров, по отношение на ПИ № 02508.2.83 по кадастралната карна на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.209 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за настаняване на Център за социална рехабилитация и интеграция в сграден фонд на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

13. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

14. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външен водопровод ф 110 за захранване на ПИ 02508.544.618 - Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м.Момчил, гр.Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Приемане на Програма за оптимизиране на училищната мрежа в Община Балчик за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


16. Предложение за преобразуване на Акционерно дружество „Тихия кът" с общинско участие в капитала чрез отделяне в новоучредено Акционерно дружество.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разни 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик